Študij

Zaključna dela na 1. in 2. stopnji

Kontakt za vprašanja: vanesa.spendl@um.si

Zaključek študija (zagovor zaključnega dela) NI POGOJ za prijavo na drugo stopnjo preko sistema e-VŠ.

1. Prijava teme

Skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje, študent izbere temo diplomskega dela na osnovi seznama razpisanih tem zaključnih del ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

POSTOPEK PRIJAVE TEME: Študent prijavi temo zaključnega dela z obrazcem za prijavo teme | obrazcem za prijavo teme mehatronika, skupaj z dispozicijo zaključnega dela, ki naj praviloma vsebuje:

 1. naslov,
 2. opredelitev oz. opis problema ter raziskovalna vprašanja, ki so predmet zaključnega dela,
 3. cilje in teze,
 4. predpostavke in omejitve,
 5. predvidene metode,
 6. predvideno strukturo poglavij (kazalo),
 7. seznam predvidene literature in virov.

Predloga - dispozicija | predloga - dispozicija mehatronika

Oddaja prijave teme poteka v fizični obliki, kar pomeni, da študent prijavo teme skupaj z dispozicijo odda na okencu (v Oddelek za izobraževalno dejavnost) med uradnimi urami ali pa prijavo teme pošlje po navadni pošti.

Obrazec za prijavo teme mora biti pred oddajo podpisan s strani mentorja/ morebitnega somentorja. V primeru, da ni bil možen fizični kontakt z mentorjem, je obrazec lahko podpisan elektronsko.

Po potrditvi teme zaključnega dela, študent domov po pošti prejme sklep o zaključnem delu.

*V primeru, da študent prijavlja temo v študijskem letu, v katerem nima statusa študenta, je prijava teme plačljiva (po ceniku UM, za študijsko leto 2020/21 znesek znaša 83, 80 eur).

Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija je 1 leto od izdaje sklepa o zaključnem delu.

Naloga mora biti oblikovana v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih del na 1. in 2. stopnji.

Podaljšanje prijave teme zaključnega dela:

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme | vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme mehatronika.

Tema se lahko podaljša za največ eno leto, na osnovi utemeljenih razlogov in na podlagi presoje aktualnosti teme. Če študent do roka izdelave ne odda zaključnega dela in prav tako ne odda vloge za podaljšanje veljavnosti teme, prejme sklep o zaustavitvi postopka in mora ponovno pričeti s postopkom prijave nove teme, ki je po vsebini lahko enaka predhodno odobreni temi, v kolikor še ta tema ni bila dodeljena drugemu študentu.

Sprememba naslova zaključnega dela

Kandidat lahko predlaga spremembo naslova odobrene teme, če pretežni del vsebine ostane nespremenjen. Spremembo naslova mora pred oddajo obrazca za spremembo naslova | obrazca za spremembo naslova mehatronika, odobriti mentor.

Obrazec za spremembo mentorja / somentorja | Obrazec za spremembo mentorja / somentorja mehatronika

2. Izdelava zaključnega dela

Po prejemu sklepa o zaključnem delu aktivno pristopite k izdelavi zaključnega dela. Pri tem upoštevate:

Vsako zaključno delo mora imeti dodeljeno tudi UDK številko, ki jo pridobite v Knjižnici tehniških fakultet preko e-pošte ktfmb@um.si (podrobnejša navodila).

Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija je 1 leto od izdaje sklepa o zaključnem delu.

2.1 Zaključno delo v tujem jeziku

Vloga za izdelavo zaključnega dela v angleškem jeziku

Zaključno delo mora biti prijavljeno in izdelano v skladu s Pravilnikom o izdelavi zaključnega dela v tujem jeziku. Delo mora vsebovati:

 • naslov zaključnega dela v slovenskem in tujem jeziku,
 • razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora po količini obsegati najmanj 5 % celotnega dela (od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama virov ter prilog),
 • zaključno delo mora biti lektorirano s strani lektorja angleškega jezika.

Priložiti je potrebno tudi ustrezna dokazila (npr. dokazilo o tujem državljanstvu, izmenjavi Erasmus, sodelovanje s podjetjem v tujini…) in potrdilo o plačilu za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR.

Naloga mora biti oblikovana v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih del na 1. in 2. stopnji.

3. Oddaja zaključnega dela

Pogoj za oddajo zaključnega dela so opravljene vse ostale s študijskim programom predpisane študijske obveznosti. Oddaja zaključnega dela poteka v podpornem okolju Teams. Če še niste člani ekipe "Zaključna dela", o tem po elektronski pošti zakljucna.dela.feri@um.si obvestite Oddelek za izobraževalno dejavnost.

*V tednu od 25. 7. 2022 do vključno 29. 7. 2022 ne bomo na novo objavljali datumov zagovorov, kar pomeni, da v tem tednu tudi ne bomo pregledovali oddaj zaključnih del na MS Teams.

Rok za oddajo zaključnega dela v MS Teams na 1. stopnji za študente, ki bodo diplomirali v 1. prijavnem roku (do 8. 9. 2022) je 31. 8. 2022.

Enaki roki veljajo za tuje študente, ki bodo diplomirali v 2. prijavnem roku.

Zaključek študija (zagovor zaključnega dela) NI POGOJ za prijavo na drugo stopnjo preko sistema e-VŠ.

 1. Po potrditvi ustreznosti s strani mentorja zaključno delo najprej oddate v DKUM. Ob oddaji vnesite svoj, mentorjev in somentorjev e-naslov. Elektronska različica naloge mora vsebovati Izjavo o avtorstvu zaključnega dela. Ostale izjave izpolnite po navodilih v nadaljevanju v MS Teams. Uvodne strani zaključnega dela do vsebine morajo biti urejene v skladu s predlogo.
 2. Pridobljeno Poročilo o preverjanju podobnosti vsebine zaključnega dela z drugimi deli dodajte k nalogi "2 - Oddaja zaključnega dela" (slika 2, "Add work").
 3. V Teams oddate zaključno delo v formatu PDF. Shranite v obliki 2020.04.22_diplomsko_delo/magistrsko_delo-ime_priimek (datum zapišete v obliki LLLL.MM.DD).
 4. V Teams izpolnite Izjavo o ustreznosti zaključnega dela ter jo posredujte v potrditev mentorju — po e-pošti, v klepetu pod Teams, tako kot sta se predhodno dogovorila. Svoje soglasje bo mentor potrdil s podpisom.
 5. Pridobite elektronsko Potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice tehniških fakultet in ga dodajte k nalogi (ktfmb@um.si). V primeru, da ste potrdilo prejeli v pisni obliki, priložite skenirano različico v formatu PDF.
 6. V Teams izpolnite Izjavo o objavi osebnih podatkov. Izjavo shranite na računalniku in jo podpišite digitalno ali ročno. Datoteko s podpisom preimenujte tako, da imenu datoteke dodate "-podpisano".
  1. Za digitalni podpis potrebujete veljavno digitalno potrdilo, ki je bilo izdano pri enem od pooblaščenih overiteljev (CA - certifikatska agencija), na primer SIGEN-CA. Podpisan dokument dodajte nalogi.
  2. Če veljavnega digitalnega potrdila nimate, dokument natisnite in ga podpišite ročno. Dokument kvalitetno pretvorite v elektronsko obliko in ga v formatu PDF dodajte nalogi. Vse ročno podpisane dokumente pošljite skupaj po pošti. V arhivu fakultete morajo biti pred pristopom k zagovoru.
  3. *Vse dokumente, ki jih dodatno nalagate, shranite v formatu LLLL.MM.DD_Ime_dokumenta-ime_priimek-podpisano.
 7. Skladno s sklepom Komisije za študijske zadeve in Senata FERI se na UM FERI ukine oddaja tiskanega izvoda zaključnega dela (ni potrebno oddajati izjave o istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela)

Ko ste v Teams oddali vse potrebne dokumente, bo Služba za študentske in študijske zadeve preverila vso gradivo in pozvala mentorja, da določi datum za zagovor.

3.1 Vloga za začasno nedostopnost zaključnega dela

Vsebina zaključnega dela je lahko zgolj izjemoma začasno nedostopna zaradi naslednjih razlogov:

 • zaščite poslovnih skrivnosti,
 • zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, zagotavljanja varnosti ljudi in narave,
 • varovanja tajnih podatkov.

Mentor in študent pisno prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti zaključnega dela pred oddajo elektronske oblike dela naslovita na dekana članice z oddajo v okolju Teams. Prošnja mora vsebovati utemeljitev razloga za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela in predlog glede trajanja začasne nedostopnosti. Prošnji morajo biti priložena tudi ustrezna dokazila.

Dekan članice lahko prošnji ugodi in izda sklep o začasni nedostopnosti vsebine zaključnega dela s katerim določi trajanje začasne nedostopnosti, ki pa ne sme biti daljše od 3 let od zagovora. V primeru, da prošnji ne ugodi, izda sklep o zavrnitvi. Odločitev dekana je dokončna. Sklep, s katerim dekan članice prošnji ugodi ali jo zavrne, se vroči študentu, mentorju in pristojnemu referatu. Sklep o začasni nedostopnosti zaključnega dela se vstavi v elektronski izvod zaključnega dela pred kazalom.

V obdobju, v katerem je vsebina zaključnega dela v elektronski obliki nedostopna, so v DKUM javnosti vidni le bibliografski podatki o delu, v programski opremi za preverjanje podobnosti vsebin pa je delo označeno kot »zasebni vir«.

Začasno nedostopnost elektronske oblike zaključnega dela zagotovi knjižnica članice UM in UKM. Začasna nedostopnost elektronske oblike zaključnega dela se zagotovi v DKUM. Zaključno delo mora biti nedostopno do datuma, ki je določen v sklepu dekana članice.

4. Zagovor zaključnega dela

Po oddaji zaključnega dela mentor določi datum zagovora, ki je lahko najhitreje 6 delovnih dni po objavi datuma zagovora. V sklepu o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela se določijo datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela. Pred zagovorom se sklep javno objavi skladno z internimi navodili vsake posamezne članice in se posreduje kandidatu/-ki in članom komisije. Javni zagovori potekajo v podpornem okolju Teams ali po dogovoru z mentorjem na fakulteti. Kandidat in člani komisije bodo prejeli vabilo po elektronski pošti. Gosti se bodo lahko udeležili javnega zagovora s klikom na povezavo, ki bo objavljena na spletnih straneh fakultete.

Po objavi zagovora je študent dolžan izpolniti anketo o zadovoljstvu s študijem na AIPSU, ki je obvezna za zaključek študija.

Po vseh opravljenih obveznostih študent po pošti prejme potrdilo o diplomiranju.

Dodatno gradivo: