Zaključna dela

Študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje temo zaključnega dela prijavijo najkasneje do pričetka obdobja, ki ga fakulteta določi za opravljaje diplomskega dela oz. v zadnjem semestru študijskega programa.

Obrazci

Navodila

Teme diplomskih del

V prilogah najdete teme diplomskih in magistrskih del, ki so jih inštituti razpisali za študijsko leto 2016/2017.

Skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju študent izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

Projekti na univerzitetnih študijskih programih Elektrotehnika in Telekomunikacije

Od vključno študijskega leta 2015/2016 dalje je na predmetniku 3. letnika univerzitetnih študijskih programov Elektrotehnika in Telekomunikacije učna enota Projekt, ki je na teh dveh programih nadomestila diplomsko delo. Projekt se izvaja kot druge učne enote, ni pa obvezno, da je to zadnja učna enota, ki jo študent opravi pred diplomiranjem.

 • Teme projektov so objavljene pod rubriko teme diplomskih del, študent pa lahko, v dogovoru z mentorjem, predlaga tudi svoj projekt.
 • Projekti se lahko vsebinsko navezujejo na: študijo primerov, prototip izdelka, programske rešitve, teoretske koncepte, primerjavo obstoječih rešitev glede na izbrane kriterije, napredne merilne postopke, laboratorijsko preizkušanje naprav,…
 • Mentorji na projektih so lahko vsi habilitirani visokošolski učitelji. Vsak mentor lahko ima načeloma največ 3 študente.
 • Vsebinsko projekti niso vezani na predmet/učno enoto, ampak lahko povezujejo več predmetov/učnih enot.
 • Študenti lahko opravljajo projekt le v terminu, ki je predviden z urnikom (poletni semester). Če projekta ne zaključijo v tekočem študijskem letu (oz. po dveh pristopih k zagovoru projekta), morajo izdelati nov projekt v naslednjem študijskem letu.
 • Zagovori projektov bodo organizirani predvidoma v času od 15. do 30. junija in od 1. do 15. septembra tekočega leta. Organizirane bodo skupne predstavitve projektov po smereh, na katere so povabljeni vsi mentorji projektov. Vsaka študijska smer bo določila svoj termin zagovorov.
 • Na predstavitvi mora študent izkazati znanje iz širšega področja projekta. Vsi prisotni mentorji lahko postavljajo vprašanja, ki se navezujejo na projekt. Končna ocena je rezultat izdelanega projekta (predlaga mentor) in uspešnosti (ali neuspešnosti) zagovora.
 • V primeru, da so bili odgovori na strokovna vprašanja neustrezni, mora kandidat zagovor ponoviti v naslednjem možnem roku. Če tudi drugič zagovora ne opravi mora izdelati nov projekt.

Obvezne sestavine projekta so:

 • naslovna stran,
 • kazala vsebine, slik in tabel,
 • seznam uporabljenih simbolov in kratic,
 • vsebina projekta, vključno s pregledom literature in sklepom,
 • seznam uporabljenih virov,
 • priloge (po potrebi),
 • izjava o samostojni izvedbi projekta

Projekt naj obsega približno 15 - 20 strani (od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama virov ter prilog).

Za pisanje projekta se smiselno uporabljajo Navodila za pisanje diplomskih del na dodiplomskih študijskih programih UM FERI (oblika, stil in velikost pisave, številčenje, simboli,…..).

Kandidat za zagovor projekta v Referat za študentske zadeve 5 delovnih dni pred objavljenim terminom zagovora odda eden v spiralo vezan izvod projekta. Obvezno ga mora oddati tudi v Digitalno knjižnico UM (DKUM). Izpitno prijavnico bo ob oddaji nalog pripravil referat ter jo posredoval mentorju.

Termini za zagovor zaključnih del

Študent odda ustrezno število izvodov zaključnega dela (število je navedeno na sklepu o diplomskem delu) skupaj s poročilom o preverjanju podobnosti z drugimi deli ter podpisanimi izjavami o ustreznosti, avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske verzije ter o objavi osebnih podatkov v Referat za študentske zadeve (izjave morajo biti vezane v tiskane izvode, poročilo o preverjanju podobnosti pa je samo priloga in se ga ne veže v zaključno delo).

Pogoj za oddajo zaključnega dela so opravljene vse ostale s študijskim programom predpisane študijske obveznosti.

Referat prejeto zaključno delo evidentira, preveri izpolnjevanje pogojev za njegov zagovor ter v roku 5 delovnih dni od prejema o tem obvesti dekana članice ter hkrati pozove predstojnika inštituta, da v roku 3 delovnih dni od prejema poziva dekanu posreduje predlog za imenovanje članov komisije za zagovor zaključnega dela.

Po imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela referat izvode pisnega zaključnega dela posreduje imenovanim članom komisije.

Dekan najkasneje v roku 3 delovnih dni po prejemu predloga za imenovanje članov komisije izda sklep o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela

Komisija za zagovor zaključnega dela je sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov. Mentor in somentor sta praviloma člana komisije za zagovor, ne moreta pa biti imenovana za predsednika komisije. V komisiji morata biti vsaj dva izvoljena visokošolska učitelja s predmetnega področja, v katero je uvrščeno zaključno delo. Predsednik komisije mora biti izvoljen v naziv visokošolskega učitelja.

V sklepu o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela se določi tudi datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela. Sklep o imenovanju komisije prejmejo člani komisije in študent, in sicer vsaj 10 delovnih dni pred datumom zagovora zaključnega dela. Pred zagovorom se sklep tudi javno objavi skladno z internimi navodili vsake posamezne članice.

Glede na navedeno prosim upoštevajte, da je lahko zagovor zaključnega dela razpisan v roku najmanj 11 delovnih dni po oddaji zaključnega dela.