Zaključna dela

Kontakt za vprašanja: vanesa.spendl@um.si

1. Prijava teme

Skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje, študent izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem. Študenti prvostopenjskih študijskih programov, ki želijo diplomirati v študijskem letu 2019/20, morajo temo prijaviti do konca meseca aprila.

*V primeru, da študent prijavlja temo v študijskem letu, v katerem nima statusa študenta, je prijava teme plačljiva (po ceniku UM).

Prijava teme poteka v podpornem okolju Teams, zato študenti, ki želite prijaviti temo zaključnega dela, o tem najprej po elektronski pošti zakljucna.dela.feri@um.si obvestite Službo za študentske in študijske zadeve, ki vam bo omogočila oddajo prijave teme v Teams.

Na svoj študentski elektronski naslov boste prejeli obvestilo, da ste bili dodani v skupino "Zaključna dela". Prijavite se s svojo digitalno identiteto UM (elektronski naslov in geslo) in sledite podrobnejšim navodilom za prijavo teme.

1.1 Vloga za podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme. Če študent še ni član ekipe "Zaključna dela", po elektronski pošti na naslov zakljucna.dela.feri@um.si sporoči, da želi vložiti vlogo za podaljšanje zaključnega dela. Služba za študentske in študijske zadeve, bo preverila, ali ima študent pravico do podaljšanja veljavnosti prijave teme zaključnega dela in študenta dodala v skupino Teams »Zaključna dela«. V orodju Teams študent izpolni obrazec za podaljšanje prijave teme zaključnega dela, ki ga nato Služba za študentske in študijske zadeve pošlje v potrditev mentorju.

Tema se lahko podaljša za največ eno leto, na osnovi utemeljenih razlogov in na podlagi presoje aktualnosti teme. Izjemoma se lahko tema podaljša še enkrat, vendar za največ 6 mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in je tema še aktualna.

1.2 Prijava spremembe naslova zaključnega dela

Kandidat lahko predlaga spremembo naslova odobrene teme, če pretežni del vsebine ostane nespremenjen. Spremembo naslova mora pred oddajo obrazca odobriti mentor. Če študent še ni član ekipe "Zaključna dela", po elektronski pošti na naslov zakljucna.dela.feri@um.si sporoči, da želi spremeniti naslov zaključnega dela. Pred izpolnitvijo vloge za spremembo naslova zaključnega dela pod Teams, spremembo uskladite z mentorjem. Služba za študentske in študijske zadeve bo o spremembi obvestila mentorja, ki mora potrditi, da se strinja s spremembo naslova.

1.3 Prijava spremembe mentorja in/ali somentorja zaključnega dela

Kandidat lahko z utemeljenimi razlogi zamenja mentorja ali somentorja pri zaključnem delu. Če študent še ni član ekipe "Zaključna dela", po elektronski pošti na naslov zakljucna.dela.feri@um.si sporoči, da želi zamenjati mentorja/somentorja in ob tem navede tudi razloge. Služba za študentske in študijske zadeve bo želeno spremembo sporočila mentorju in morebitnemu somentorju, ki se mora s spremembo strinjati in spremembo potrditi.

1.4 Vloga za izdelavo in/ali zagovor zaključnega dela v angleškem jeziku

Za odobritev zaključnega dela v tujem jeziku, je treba vložiti vlogo. Če študent še ni član ekipe "Zaključna dela", po elektronski pošti na naslov zakljucna.dela.feri@um.si sporoči, da želi pisati zaključno delo v tujem jeziku in ob tem navede utemeljene razloge kot jih določa Pravilnik o izdelavi zaključnega dela v tujem jeziku. V okolju Teams mora študent izpolniti vlogo za izdelavo zaključnega dela v tujem jeziku. Priložiti je potrebno tudi ustrezna dokazila (npr. dokazilo o tujem državljanstvu, izmenjavi Erasmus, sodelovanje s podjetjem v tujini …).

2. Izdelava zaključnega dela

Po prejemu sklepa o zaključnem delu aktivno pristopite k izdelavi zaključnega dela. Pri tem upoštevate:

Vsako zaključno delo mora imeti dodeljeno tudi UDK številko, ki jo pridobite v Knjižnici tehniških fakultet preko e-pošte ktfmb@um.si (podrobnejša navodila).

Roka za izdelavo in oddajo zaključnega dela:

 • na 1. stopnji: do konca študijskega leta (30. 9. zadnjega letnika študija),
 • na 2. stopnji: eno leto od dneva izdaje sklepa o zaključnem delu.

2.1 Zaključno delo v tujem jeziku

Zaključno delo mora biti prijavljeno in izdelano v skladu s Pravilnikom o izdelavi zaključnega dela v tujem jeziku. Delo mora vsebovati:

 • naslov zaključnega dela v slovenskem in tujem jeziku,
 • razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora po količini obsegati najmanj 5 % celotnega dela (od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama virov ter prilog),
 • zaključno delo mora biti lektorirano s strani lektorja angleškega jezika.

Naloga mora biti oblikovana v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih del na 1. in 2. stopnji.

3. Oddaja zaključnega dela

Pogoj za oddajo zaključnega dela so opravljene vse ostale s študijskim programom predpisane študijske obveznosti. Oddaja zaključnega dela poteka v podpornem okolju Teams. Če še niste člani ekipe "Zaključna dela", o tem po elektronski pošti zakljucna.dela.feri@um.si obvestite Službo za študentske in študijske zadeve. Do priprave podrobnejših navodil za oddajo zaključnih del v okolju Teams, so vam lahko v pomoč navodila za prijavo teme.

 1. Po potrditvi ustreznosti s strani mentorja zaključno delo najprej oddate v DKUM. Elektronska različica naloge ne vključuje izjav. Ob oddaji vnesite svoj, mentorjev in somentorjev e-naslov.
 2. Pridobljeno Poročilo o preverjanju podobnosti vsebine zaključnega dela z drugimi deli dodajte k nalogi "2 - Oddaja zaključnega dela" (slika 2, "Add work").
 3. V Teams oddate zaključno delo v formatu PDF. Shranite v obliki 2020.04.22_diplomsko_delo/magistrsko_delo-ime_priimek (datum zapišete v obliki LLLL.MM.DD).
 4. V Teams izpolnite Izjavo o ustreznosti zaključnega dela ter jo posredujte v potrditev mentorju — po e-pošti, v klepetu pod Teams, tako kot sta se predhodno dogovorila. Svoje soglasje bo mentor potrdil s podpisom.
 5. Pridobite elektronsko Potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice tehniških fakultet in ga dodajte k nalogi (ktfmb@um.si). V primeru, da ste potrdilo prejeli v pisni obliki, priložite skenirano različico v formatu PDF.
 6. V Teams izpolnite Izjavo o objavi osebnih podatkov. Izjavo shranite na računalniku in jo podpišite digitalno ali ročno. Datoteko s podpisom preimenujte tako, da imenu datoteke dodate "-podpisano".
  1. Za digitalni podpis potrebujete veljavno digitalno potrdilo, ki je bilo izdano pri enem od pooblaščenih overiteljev (CA - certifikatska agencija). Podrobnejša navodila bodo pripravljena v samostojnem poglavju v naslednji različici navodil, saj so postopki še v pripravi. Podpisan dokument dodajte nalogi.
  2. Če veljavnega digitalnega potrdila nimate, dokument natisnite in ga podpišite ročno. Dokument kvalitetno pretvorite v elektronsko obliko in ga v formatu PDF dodajte nalogi. Vse ročno podpisane dokumente je treba dostaviti na fakulteto, lahko jih pošljete tudi priporočeno po pošti. V arhivu fakultete morajo biti pred pristopom k zagovoru.
 7. V Teams izpolnite Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela. Dokument podpišite in ga dodajte nalogi. V tiskani različici to izjavo vstavite pred stranjo s kazalom vsebine zaključnega dela (to je edina izjava, ki se vključi v tiskano različico zaključnega dela).
  *Vse dokumente, ki jih dodatno nalagate, shranite v formatu LLLL.MM.DD_Ime_dokumenta-ime_priimek-podpisano.
 8. V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je treba do datuma zagovora v Službo za študentske in študijske zadeve poslati 1 trdo vezan izvod za knjižnico.

Ko ste v Teams dodali vse potrebne dokumente, lahko nalogo oddate. Služba za študentske in študijske zadeve bo preverila vso gradivo. Po prejemu Izjave o ustreznosti zaključnega dela bo mentor pozvan, da določi datum za zagovor.

3.1 Vloga za začasno nedostopnost zaključnega dela

Vsebina zaključnega dela je lahko zgolj izjemoma začasno nedostopna zaradi naslednjih razlogov:

 • zaščite poslovnih skrivnosti,
 • zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, zagotavljanja varnosti ljudi in narave,
 • varovanja tajnih podatkov.

Mentor in študent pisno prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti zaključnega dela pred oddajo tiskane in elektronske oblike dela naslovita na dekana članice z oddajo v okolju Teams. Prošnja mora vsebovati utemeljitev razloga za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela in predlog glede trajanja začasne nedostopnosti. Prošnji morajo biti priložena tudi ustrezna dokazila.

Dekan članice lahko prošnji ugodi in izda sklep o začasni nedostopnosti vsebine zaključnega dela s katerim določi trajanje začasne nedostopnosti, ki pa ne sme biti daljše od 3 let od zagovora. V primeru, da prošnji ne ugodi, izda sklep o zavrnitvi. Odločitev dekana je dokončna. Sklep, s katerim dekan članice prošnji ugodi ali jo zavrne, se vroči študentu, mentorju in pristojnemu referatu. Sklep o začasni nedostopnosti zaključnega dela se vstavi za Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela. Sklep mora biti dodan v elektronski in tiskani obliki zaključnega dela.

V obdobju, v katerem je vsebina zaključnega dela v elektronski obliki nedostopna, so v DKUM javnosti vidni le bibliografski podatki o delu, v programski opremi za preverjanje podobnosti vsebin pa je delo označeno kot »zasebni vir«.

Začasno nedostopnost tiskane in elektronske oblike zaključnega dela zagotovi knjižnica članice UM in UKM kot prejemnica obveznih izvodov publikacij, in sicer po prejemu tiskanega izvoda zaključnega dela. Začasna nedostopnost elektronske oblike zaključnega dela se zagotovi v DKUM. Zaključno delo mora biti nedostopno do datuma, ki je določen v sklepu dekana članice.

4. Zagovor zaključnega dela

Po oddaji zaključnega dela mentor določi datum zagovora, ki je lahko najhitreje 11 delovnih dni po objavi datuma zagovora. V sklepu o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela se določijo datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela. Pred zagovorom se sklep javno objavi skladno z internimi navodili vsake posamezne članice in se posreduje kandidatu/-ki in članom komisije. Do preklica javni zagovori potekajo v podpornem okolju Teams. Kandidat in člani komisije bodo prejeli vabilo po elektronski pošti. Gosti se bodo lahko udeležili javnega zagovora s klikom na povezavo, ki bo objavljena na spletnih straneh fakultete.

Po objavi zagovora je študent dolžan izpolniti anketo o zadovoljstvu s študijem na AIPSU, ki je obvezna za zaključek študija.

Po vseh opravljenih obveznostih študent po pošti prejme potrdilo o diplomiranju.

Dodatno gradivo: