Zaključna dela

Študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje temo zaključnega dela prijavijo najkasneje do pričetka obdobja, ki ga fakulteta določi za opravljaje diplomskega dela oz. v zadnjem semestru študijskega programa.

Izbira teme zaključnega dela

V prilogah najdete teme zaključnih del, ki so jih inštituti razpisali za študijsko leto 2019/2020.

Skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje, študent izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

Prijava teme

Rok za prijavo teme za vse študente, ki želite na dodiplomskem študijskem programu diplomirati v tem študijskem letu, je 15. 4. 2020!

Študent prijavi temo zaključnega dela z obrazcem za prijavo teme (obrazci za prijavo teme), skupaj z dispozicijo zaključnega dela, ki naj praviloma vsebuje:

 1. naslov,
 2. opredelitev oz. opis problema ter raziskovalna vprašanja, ki so predmet zaključnega dela,
 3. cilje in teze,
 4. predpostavke in omejitve,
 5. predvidene metode,
 6. predvideno strukturo poglavij (kazalo),
 7. seznam predvidene literature in virov.

Po potrditvi teme zaključnega dela, študent domov po pošti prejme sklep o zaključnem delu.

*V primeru, da študent prijavlja temo v študijskem letu, v katerem nima statusa študenta, je prijava teme plačljiva (po ceniku UM).

Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela :

Na 1. stopnji: do konca študijskega leta (30. 9. zadnjega letnika študija)
Na 2. stopnji: eno leto od dneva izdaje sklepa o zaključnem delu


 • Podaljšanje prijave teme zaključnega dela:

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme. Tema se lahko podaljša za največ eno leto, na osnovi utemeljenih razlogov in na podlagi presoje aktualnosti teme. Izjemoma se lahko tema podaljša še enkrat, vendar za največ 6 mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in je tema še aktualna. Priložiti je potrebno ustrezna dokazila (obrazec za podaljšanje prijave teme).

 • Sprememba naslova zaključnega dela

Kandidat lahko predlaga spremembo naslova odobrene teme, če pretežni del vsebine ostane nespremenjen. Spremembo naslova mora pred oddajo obrazca v službo za študentske in študijske zadeve, odobriti mentor (obrazec za spremembo naslova).


IZDELAVA ZAKLJUČNEGA DELA V TUJEM JEZIKU

Zaključno delo, izdelano v tujem jeziku, mora vsebovati:

 • naslov zaključnega dela v slovenskem in tujem jeziku,
 • razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora po količini obsegati najmanj 5 % celotnega dela (od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama virov ter prilog),
 • zaključno delo mora biti lektorirano s strani lektorja angleškega jezika.

Naloga mora biti oblikovana v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih del na 1. in 2. stopnji, ki jih najdete tukaj

Pravilnik o izdelavi zaključnega dela v tujem jeziku
Vloga za pisanje zaključnega dela v angleškem jeziku

Izdelava in oddaja zaključnega dela

IZDELAVA ZAKLJUČNEGA DELA

Pri izdelavi zaključnega dela prosimo, da upoštevate:

ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA

Pogoj za oddajo zaključnega dela so opravljene vse ostale s študijskim programom predpisane študijske obveznosti.

Študent odda ustrezno število izvodov zaključnega dela, kot je opredeljeno na sklepu o zaključnem delu. Poleg izvodov zaključnega dela mora študent priložiti še:

V elektronski verziji je naložena samo naloga, brez izjav.

 • Oddaja zaključnega dela na DKUM- digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

Študent pred oddajo tiskanih izvodov zaključno delo odda v sistem DKUM, kjer se po vnosu dela v sistem izdela poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli. Študent ob oddaji vnese svoj in mentorjev (ter somentorjev e-naslov), kamor bo poslano poročilo.


ZAČASNA NEDOSTOPNOST ZAKLJUČNEGA DELA

Vsebina zaključnega dela je lahko zgolj izjemoma začasno nedostopna zaradi naslednjih razlogov:

 • zaščite poslovnih skrivnosti,
 • zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,
 • zagotavljanja varnosti ljudi in narave,
 • varovanja tajnih podatkov.

Za odobritev začasne nedostopnosti, pred oddajo tiskane in elektronske verzije zaključnega dela mentor in študent naslovita pisno prošnjo na dekana članice.

Prošnja mora vsebovati utemeljene razloge za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela in predlog glede trajanja začasne nedostopnosti. Prošnji se priložijo tudi ustrezna dokazila.

Z odobritvijo prošnje, se izda sklep o začasni nedostopnosti vsebine zaključnega dela s katerim se določi trajanje začasne nedostopnosti, ki pa ne sme biti daljše od 3 let od zagovora. Odločitev dekana je dokončna.

Sklep o začasni nedostopnosti zaključnega dela se priloži elektronskemu in tiskanemu izvodu zaključnega dela (za Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela).

Navodila glede začasne nedostopnosti zaključnega dela najdete tukaj.

Prošnja za začasno nedostopnost zaključnega dela

Zagovor zaključnega dela

Po oddaji zaključnega dela, mentor določi datum zagovora, ki je lahko najhitreje 11 delovnih dni po objavi datuma zagovora. Študent po pošti prejme sklep o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela. V sklepu o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela se določi datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela. Pred zagovorom se sklep javno objavi skladno z internimi navodili vsake posamezne članice.

Po objavi zagovora je študent dolžan izpolniti anketo o zadovoljstvu s študijem na AIPSU, ki je obvezna za zaključek študija.

Predloga za predstavitev zaključnega dela na javnem zagovoru

Projekti na univerzitetnih študijskih programih Elektrotehnika in Telekomunikacije

Od vključno študijskega leta 2015/2016 dalje je na predmetniku 3. letnika univerzitetnih študijskih programov Elektrotehnika in Telekomunikacije učna enota Projekt, ki je na teh dveh programih nadomestila diplomsko delo. Projekt se izvaja kot druge učne enote, ni pa obvezno, da je to zadnja učna enota, ki jo študent opravi pred diplomiranjem.

 • Teme projektov so objavljene pod rubriko teme diplomskih del, študent pa lahko, v dogovoru z mentorjem, predlaga tudi svoj projekt.
 • Projekti se lahko vsebinsko navezujejo na: študijo primerov, prototip izdelka, programske rešitve, teoretske koncepte, primerjavo obstoječih rešitev glede na izbrane kriterije, napredne merilne postopke, laboratorijsko preizkušanje naprav,…
 • Mentorji na projektih so lahko vsi habilitirani visokošolski učitelji. Vsak mentor lahko ima načeloma največ 3 študente.
 • Vsebinsko projekti niso vezani na predmet/učno enoto, ampak lahko povezujejo več predmetov/učnih enot.
 • Študenti lahko opravljajo projekt le v terminu, ki je predviden z urnikom (poletni semester). Če projekta ne zaključijo v tekočem študijskem letu (oz. po dveh pristopih k zagovoru projekta), morajo izdelati nov projekt v naslednjem študijskem letu.
 • Zagovori projektov bodo organizirani predvidoma v času od 15. do 30. junija in od 1. do 15. septembra tekočega leta. Organizirane bodo skupne predstavitve projektov po smereh, na katere so povabljeni vsi mentorji projektov. Vsaka študijska smer bo določila svoj termin zagovorov.
 • Na predstavitvi mora študent izkazati znanje iz širšega področja projekta. Vsi prisotni mentorji lahko postavljajo vprašanja, ki se navezujejo na projekt. Končna ocena je rezultat izdelanega projekta (predlaga mentor) in uspešnosti (ali neuspešnosti) zagovora.
 • V primeru, da so bili odgovori na strokovna vprašanja neustrezni, mora kandidat zagovor ponoviti v naslednjem možnem roku. Če tudi drugič zagovora ne opravi, mora izdelati nov projekt.

Obvezne sestavine projekta so:

 • naslovna stran,
 • kazala vsebine, slik in tabel,
 • seznam uporabljenih simbolov in kratic,
 • vsebina projekta, vključno s pregledom literature in sklepom,
 • seznam uporabljenih virov,
 • priloge (po potrebi),
 • izjava o samostojni izvedbi projekta

Projekt naj obsega približno 15 - 20 strani (od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama virov ter prilog).

Za pisanje projekta se smiselno uporabljajo "Navodila za pisanje diplomskih del na dodiplomskih študijskih programih UM FERI" (oblika, stil in velikost pisave, številčenje, simboli,..), ki so objavljena na spletni strani https://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/. Kot naziv zaključnega dela se zapiše "projekt".

Kandidat za zagovor projekta v Referat za študentske zadeve odda eden v spiralo vezan izvod projekta in izpolnjen obrazec "Prijava projekta". Izpitno prijavnico bo ob oddaji naloge pripravil referat ter jo skupaj z nalogo posredoval mentorju. Ko bo narejena prijava projekta v AIPS (iz strani referata), dobi kandidat elektronsko obvestilo s strani referata, da projekt obvezno odda tudi v Digitalno knjižnico UM (DKUM).