Vprašanja in odgovori o študiju

Več odgovorov na najpogostejša vprašanja najdete na spletni strani UM: https://www.um.si/studij/splosno-o-studiju/Strani/FAQ.aspx​

Status študenta

Kdo ima status študenta?

Status študenta se pridobi z vpisom v do- ali podiplomski študijski program na podlagi razpisa za vpis.

Kakšne pravice prinaša status študenta?

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij po študijskem programu pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • lahko študij zaključijo v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom, če visokošolski zavod to dopušča (hitrejše napredovanje),
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih hkrati (vzporedno izobraževanje) v skladu s statutom visokošolskega zavoda.

Katere so še druge pravice in ugodnosti iz statusa, ki jih študent lahko koristi?

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji.

Študenti, državljani Republike Slovenije, imajo možnost bivanja v študentskih domovih, drugih zavodih in pri pravnih osebah, registriranih za dejavnost študentskih domov, prek njih pa tudi pri zasebnikih, lastnikih sob, ki jih oddajajo v najem, državljani drugih držav pa pod pogoji, določenimi s posebnimi predpisi.

Pravice in ugodnosti, ki upoštevajo status študenta, so torej štipendije, subvencije za prevoz, prehrano in bivanje, zdravstveno varstvo ter študentsko delo.

Kdaj status študentu preneha?

Status študenta preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Ali se študent lahko redno zaposli in obdrži status študenta?

Oseba, ki je redno zaposlena, se lahko normalno vpiše na študij in pridobi oziroma obrži status študenta, vendar pa redna zaposlitev vpliva na pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Študent, ki je redno zaposlen, ne more opravljati dela preko napotnice študentskega servisa, ne more prejemati štipendije ter ni upravičen do subvencioniranega prevoza, prehrane in bivanja v študentskem domu. Prav tako zaposlen študent ne more biti vključen v zdravstveno zavarovanje preko staršev kot družinski član.

Kdaj lahko študent koristi dodatno leto oziroma absolventski staž?

Dodatno letooziroma absolventski staž je izraz, ki se uporablja za čas po zaključku zadnjega semestra, ko študent lahko obdrži status študenta, če ne diplomira oziroma dokonča podiplomskega študija. Študent pravico uveljavlja z vpisom v dodatno leto oziroma absolventski staž. To pravico lahko koristi samo takoj po zaključku zadnjega semestra, in sicer, če :

 • ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (razen, če je v času študija ponavljal letnik oziroma spremenil študijski program ali smer; potem mu status preneha že ob zaključku zadnjega semestra),
 • ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

Se lahko študent, ki na enem dodiplomskem študiju že diplomira, redno vpiše na drug prvostopenjski študijski program?

Ko študent na enem dodiplomskem študiju že diplomira in ima doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega je vpisan, velja, da se lahko vpiše na drug prvostopenjski študijski program, a je za študij predvideno plačilo šolnine (tako za redni kot izredni študij).

Napredovanje v višje letnike/ponavljanje letnika/dodatno leto študija

Kolikokrat lahko študent v času študija ponavlja letnik?

Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik, če še ni izkoristil pravice, da spremeni študijski program oziroma smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

V katerih primerih lahko študent ponavlja letnik?

Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve UM FERI študentu, ki je:
- redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
- opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika pa lahko komisija izjemoma dovoli tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 ECTS, vendar ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki omogočajo podaljšanje statusa študenta.

Redni/ izjemni vpis v višji letnik - kdaj je to mogoče?

Obveznosti, ki jih mora študent za napredovanje v višji letnik opraviti, so določene s študijskim programom.

Upravičeni razlogi za izjemni vpis v višji letnik, če študent ni opravil vseh zahtevanih obveznosti za napredovanje v višji letnik, so določeni s Statutom UM. O odobritvi izjemnega vpisa na podlagi pisne prošnje študenta odloča Komisija za študijske zadeve UM FERI.

Kdaj lahko študent koristi dodatno leto oziroma absolventski staž?

Dodatno leto oziroma absolventski staž je izraz, ki se uporablja za čas po zaključku zadnjega semestra, ko študent lahko obdrži status študenta, če ne diplomira oziroma dokonča podiplomskega študija. Študent pravico uveljavlja z vpisom v dodatno leto oziroma absolventski staž. To pravico lahko koristi samo takoj po zaključku zadnjega semestra, in sicer, če :

 • ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (razen, če je v času študija ponavljal letnik oziroma spremenil študijski program ali smer; potem mu status preneha že ob zaključku zadnjega semestra),
 • ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.

Obravnava vlog na Komisiji za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu UM FERI, v zadevah, ki so posebej določene v statutu, pa lahko tudi samostojno odloča. Komisija obravnava spremembe študijskih programov, razpis za vpis v do- in podiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim, prošnje študentov in druga vprašanja.

Komisija ima 12 članov in jo sestavljajo: prodekan za izobraževalno dejavnost, devet članov oz. njihovih namestnikov, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev ter dva študenta. Sejam pa prisostvujejo tudi predstavniki tutorjev učiteljev in študentov, vodje študijskih programov ter vodja referata za študentske zadeve. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisij so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Redne seje komisije so predvidoma vsako tretjo sredo v mesecu, vloge pa študenti oddajo vsaj tri dni pred sejo.

V prilogah so navodila za oddajo prošenj ter prošnja za komisijo za študijske zadeve za izjemni vpis v višji letnik, ponavljanje letnika ali podaljšanje statusa študenta.

Načini ocenjevanja/Ocenjevalna lestvica

Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni.

Na 33. seji Senata UM FERI z dne 20. 6. 2014 je bila potrjena enotna ocenjevalna lestvica:

POZITIVNE OCENE

Uspešnost v %

Ocena

Opis doseganja učnih izidov pri učni enoti

90 - 100%

odlično 10

Študent izkazuje izjemno znanje in razumevanje z zanemarljivimi napakami.

80 - 89%

prav dobro 9

Študent izkazuje nadpovprečno znanje in razumevanje z nekaj manjšimi napakami.

70 - 79%

prav dobro 8

Študent izkazuje dobro znanje in razumevanje, vendar z manjšimi pomanjkljivostmi in nekaj opaznejšimi napakami.

60 - 69%

dobro 7

Študent izkazuje zadovoljivo znanje in razumevanje z večjimi napakami.

50 - 59%

zadostno 6

Študent izkazuje znanje in razumevanje s težavami, pomanjkljivostmi in napakami, ki zadovoljujejo le minimalne sprejemljive kriterije.

NEGATIVNE OCENE

0 - 49%

1 - 5

Znanje in razumevanje ne zadošča minimalnim akademskim kriterijem.

Končna ocena v obliki odstotkov, izračunana kot utežena vsota z upoštevanjem posameznih deležev, se zaokroži na celo število (vse, kar je manjše od 0,5, se zaokroži navzdol, vse, kar je enako ali večje od 0,5, se zaokroži navzgor).

Objava rezultatov in vpis ocen

Kje izvem rezultate izpita?

Izpitni rezultati so objavljeni na spletni strani https://aips.um.si.

Kdaj morajo biti objavljeni rezultati?

Rezultati in ocene pisnih izpitov se objavijo na oglasni deski članice univerze ali na drug način, s katerim članica redno obvešča študente o študijskih zadevah, in sicer najkasneje 8 dni po pisnem izpitu, upoštevajoč zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. V primeru da je pisni izpit opravljalo več kot 100 študentov, se za vsakih nadaljnjih 50 študentov rok za objavo rezultatov in ocen pisnih izdelkov lahko podaljša za 1 delovni dan. Objava rezultatov izpitov mora biti datirana.

Celotni izpitni postopek na posameznem izpitnem roku mora biti zaključen najkasneje do zadnjega roka za prijavo na naslednji izpitni rok iz iste učne enote v istem izpitnem obdobju ali v roku 14 dni, če je naslednji izpitni rok v naslednjem izpitnem obdobju. Izvajalec izpita je do tega roka dolžan v referat vrniti podpisane zapisnike o izpitu.

Opravljanje vaj

Ali sta prisotnost na predavanjih in vajah obvezna?

Študenti imajo pravico oziroma dolžnost, da obiskujejo predavanja, vaje in seminarje in sodelujejo v drugih oblikah izobraževalnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela.

Po sklepu 26. seje Komisije za študijske zadeve UM FERI z dne 16. 4. 2014 morajo študenti vseh študijskih programov UM FERI obvezno izkazati najmanj 80 % prisotnost na vajah ter izvajalcem vaj dosledno javljati morebitne upravičene odsotnosti.

Ali lahko študenti brez statusa opravljajo vaje?

Da, vendar pa so skladno s 14. členom Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru študenti brez statusa, ki želijo dokončati študij ali opravljati posamezne obveznosti iz javnoveljavnega študijskega programa, dolžni plačati stroške posameznih neopravljenih obveznosti v skladu s postavkami tarifnega dela cenika UM za opravljanje posameznih obveznosti.

V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih obveznosti, potrebnih za pristop k izpitu (npr. seminarjev, vaj, ipd.), se mu zaračunajo stroški po postavki »izvedba predmeta z izpitom«. Skladno s tarifnim delom cenika UM je strošek izvedbe predmeta z izpitom v študijskem letu 2018/2019 259,20 EUR.

Podaljšanje veljavnosti študentskih storitev

Študentom, ki izgubijo status študenta, 31. 10. tekočega študijskega leta, poteče veljavnost študentskih storitev (možnost prijave v AIPS, e-študij in DKUM).

Veljavnost prijave lahko podaljša Referat za študentske zadeve, na podlagi izpolnjene izjave o obdelavi osebnih podatkov, s katero študent potrdi, da se strinja, da tudi v času, ko nima veljavnega statusa študenta, univerza zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Izjava se odloži v personalno mapo študenta.

Veljavnost opravljenih študijskih obveznosti

Kako dolgo veljajo opravljene študijske obveznosti?

Vse obveznosti, ki izhajajo iz vaj (poročila, zagovor,...) mora študent zaključiti praviloma do konca izpitnega obdobja tekočega semestra oziroma izjemoma, s soglasjem nosilca učne enote, do konca tekočega študijskega leta. Po izteku teh rokov mora študent vaje opravljati znova.

Dokončane študijske obveznosti (vaje, projekti, seminarji,...) veljajo tri leta.

Priznavanje opravljenih obveznosti

Kako je s priznanjem izpitov, ki sem jih opravil drugje?

Študent ima pravico kadarkoli zaprositi za priznanje izpitov, ki jih je opravil v času predhodnega študija.

V primeru, da prosite za priznanje izpita, ki ste ga opravili na naši fakulteti, izpolnite obrazec "Vloga za priznanje izpitov opravljenih na UM FERI" in ga podpisanega (tudi s strani profesorja oz. nosilca predmeta) oddajte v referat, kjer vam bomo uredili vpis ocen.

V kolikor ste izpite opravili izven naše fakultete, izpolnite obrazec "Vloga za priznanje izpitov opravljenih na drugi fakulteti" in k prošnji obvezno priložite:

 • potrdilo o opravljenem izpitu (v primeru, da uveljavljate priznanje izpitov za več predmetov, lahko eni prošnji priložite original potrdilo, ostalim prošnjam pa kopijo potrdila),
 • potrjen vsebinski program predmeta in
 • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa (razen za izpite opravljene na UM) v višini 18,10 EUR.

Vloge za priznavanje izpitov opravljenih na drugi fakulteti obravnava Komisija za študijske zadeve UM FERI.

Izračun povrečne ocene študija

Povprečna ocena študija se izračunava kot seštevek povprečnih ocen vseh učnih enot (sem sodi tudi diplomsko delo), deljenih s številom učnih enot. Povprečna ocena učne enote, pridobljena pred 1.10.2007, pri katerih je ločeno ocenjen izpit in vaje, se izračuna kot vsota ocen izpita in vaj, deljena z 2.

Način izračunavanja velja od 1.10.2008.

Menjava izbirnega predmeta

Ali lahko študent menja izbrani izbirni predmet?

V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje urnikov, presežene kvote razpisanih mest pri posameznem predmetu, neustrezno predznanje), lahko študent s soglasjem prodekana ali od njega pooblaščene osebe članice najkasneje do 20. 10. tekočega študijskega leta menja izbirni predmet.

Kasnejše menjave niso več mogoče.

Dostop do študijske literature

Kje je možno kupiti študijsko literaturo?

Študijsko literaturo lahko kupite v Skriptarnici tehniških fakultet (objekt E).

Vsa študijska literatura za fizične osebe se lahko naroči po povzetju in po navadni pošti, za pravne osebe pa z naročilnico s pripisom fakultete, poslano po fax-u na številko 02 220 7272 ali po navadni pošti. Za poslane knjige pošta zaračuna tudi poštnino, ki je odvisna od teže knjig. Cene vključujejo DDV. Cene skript se ažurirajo ob vsaki spremembi.

Več informacij: https://ktfmb.um.si/uporabne-informacije/prodaja-skript-tf-seznami/

Kje je možna izposoja študijske literature?

Knjižnico tehniških fakultet najdete v pritličju objekta A. Odpiralni čas knjižnice je od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 16.30 ter v petek od 7.30 do 14.30 ure.

Vse informacije najdete na spletni strani: https://ktfmb.um.si/

Izguba študentske izkaznice

Izgubil sem študentsko izkaznico, kaj moram storiti?

Oglasite se v referatu in prinesite s seboj svojo fotografijo (3,5 x 4,5 cm).
Prispevek za izdajo dvojnika študentske izkaznice v višini 6,40 EUR (brez DDV) plačate na osnovi izstavljenega računa, ki ga dobite na dom.

Izpis iz fakultete

Kaj potrebujem za izpis iz fakultete?

Za izpis iz fakultete potrebujete:
- izpolnjen obrazec prošnje za izpis ter
- potrdilo iz knjižnice o poravnanih obveznostih.