Študij

Tutorstvo

Namen tutorstva je vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k njihovi akademski, študijski in osebnostni uspešnosti. Študentom novincem skuša olajšati študij, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje študentov in skrbeti za njihov osebnostni ter strokovni razvoj v času študija.

Na UM FERI skrbimo za študenta skozi celotno obdobje študija – v prvih letnikih v obliki uvajalnega tutorstva, med študijem tudi v obliki vsebinskega tutorstva ter ob zaključku v obliki izstopnega tutorstva.

Študentom so v študijskem letu 2023/24 na voljo mentorji letnikov in tutorji študenti. Koordinator mentorjev letnikov je doc. dr. Peter Kitak, koordinatorka tutorjev študentov pa Nina Planinšek. Imamo tudi tutorje po področjih (vsebinski oz. predmetni tutorji, tutorja za tuje študente, tutorja za Erasmus+ študente, tutorko za študente s posebnimi potrebami). Poimenski seznam vseh, vključno z elektronskimi naslovi, najdete v prilogah, ločeno za mentorje letnikov in tutorje študente.

  • Učiteljsko mentorstvo

Pri učiteljskem mentorstvu gre za obliko dela visokošolskega učitelja ali asistenta, ki praviloma individualno svetuje dodeljenim študentom glede njihovega študija. Naloga mentorja letnika je zlasti, da je študentom v pomoč pri študiju s ciljem izboljšati študijske dosežke ter da jim primerno svetuje, kako razrešiti študijski ali drug problem, ki se jim pojavi tekom študija.

  • Študentsko tutorstvo

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. V okviru študentskega uvajalnega tutorstva tutorji študenti pomagajo novincem, da se lažje vpeljejo v študij na fakulteti. Starejši študenti so študentom prvih letnikov na voljo z nasveti in informacijami. Predmetno oz. vsebinsko tutorstvo izvajamo pri predmetih, ki so zahtevnejši in imajo študenti pri njih največ težav. Vsi študentski tutorji so zgledni študenti in se glede na povprečno oceno uvrščajo med najboljše v svojem letniku.