Študij

Tutorstvo

Namen tutorstva je vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, ki pripomorejo k njihovi akademski, študijski in osebnostni uspešnosti. Študentom novincem skuša olajšati študij, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje študentov in skrbeti za njihov osebnostni ter strokovni razvoj v času študija. Na UM FERI skrbimo za študenta skozi celotno obdobje študija – v prvih letnikih v obliki uvajalnega tutorstva, med študijem v obliki vsebinskega oz. predmetnega tutorstva ter ob zaključku v obliki izstopnega tutorstva ali kariernega svetovanja.

Študentom so na voljo tutorji učitelji in tutorji študenti. Koordinator tutorjev učiteljev je doc. dr. Marko Hölbl, marko.holbl@um.si, koordinator tutorjev študentov pa Marko Gluhak, marko.gluhak@student.um.si. Imamo tudi tutorje po področjih (vsebinski tutorji, tutor za tuje študente, tutor za Erasmus+ študente, tutor za študente s posebnimi potrebami...). Poimenski seznam vseh, vključno z elektronskimi naslovi, najdete v prilogah, ločeno za tutorje učitelje in tutorje študente.

  • Učiteljsko tutorstvo

Pri učiteljskem tutorstvu gre za obliko dela tutorja – visokošolskega učitelja ali asistenta, ki praviloma individualno svetuje dodeljenim študentom glede njihovega študija. Naloga tutorja učitelja ali asistenta je zlasti, da je študentom v pomoč pri študiju s ciljem izboljšati študijske dosežke ter da jim primerno svetuje, kako razrešiti študijski ali drug problem, ki se jim pojavi tekom študija.

  • Študentsko tutorstvo

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. V okviru študentskega uvajalnega tutorstva tutorji študenti pomagajo novincem, da se lažje vpeljejo v študij na fakulteti. Starejši študenti so študentom prvih letnikov na voljo z nasveti in informacijami. Predmetno oz. vsebinsko tutorstvo izvajamo pri predmetih, ki so zahtevnejši in imajo študenti pri njih največ težav. Vsi študentski tutorji so zgledni študenti in se glede na povprečno oceno uvrščajo med najboljše v svojem letniku.