Študij

Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu, zato si na UM FERI prizadevamo vzpostaviti vključujoče (inkluzivno) okolje. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so zato takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

Dodelitev posebnega statusa:

Študent vloži vlogo praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto ali kadar koli v času študija oz. med študijskim letom, in sicer na Oddelek za izobraževalno dejavnost. O vlogi za pridobitev posebnega statusa odloča Komisija za študijske zadeve UM FERI, ki sprejme sklep, s katerim se študentu zaprošeni posebni status lahko dodeli ali ne.​ V sklepu se navede tudi obdobje, za katero se študentu dodeli status. Praviloma se študentu dodeli posebni status za eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja.

Pred prvo obravnavo prošnje na komisiji študentom svetujemo, da se oglasijo na Oddelku za izobraževalno dejavnost na uvodnem razgovoru, kjer se bodo pogovorili o možnih prilagoditvah in drugih posebnostih študija študentov s posebnimi posebnimi potrebami. Na razgovor se je treba predhodno naročiti po elektronski pošti vladka.kozuh@um.si ali telefonu 02/220-7007.

Postopek pridobitve statusa za različne kategorije študentov ter pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz posameznega statusa urejata Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru in Pravilnik o študijskem procesu štude​ntov invalidov Univerzev Mariboru.​​​

Status študenta s posebnimi potrebami in posebnim statusom se lahko dodelita študentom, ki vlogi za pridobitev statusa priložijo ustrezna dokazila glede na to, za katere vrste status prosijo.

Vrste statusa:

Status študenta s posebnimi potrebami:

 • slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni študenti,
 • študenti z govornojezikovnimi motnjami,
 • študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja,
 • gibalno ovirani študenti,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra ter
 • študenti s psihosocialnimi težavami.

Status študenta s posebnim statusom:

 • študenti kategorizirani športniki in trenerji,
 • študenti priznani umetniki in kulturniki,
 • drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj, ter
 • študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka.​

Obvestilo študentom vrhunskim športnikom

Olimpijski komite Slovenije je prenehal z izdajanjem potrdil o status registriranega ali kategoriziranega športnika, saj za uradni vir šteje javno objavljena evidenca na spletnih straneh OKS-ZŠZ. Če študenti upravičenost do posebnega statusa dokazujete s potrdilom Olimpijskega komiteja Slovenije, dokazilo v vlogi zgolj obkrožite, saj bomo status za vas v uradni evidenci OKS-ZŠZ preverili sami.

Kontaktne osebe:

Kontaktna oseba za študente s posebnim statusom je predstojnica Oddelka za izobraževalno dejavnost, Vladka Kožuh Ledinek (vladka.kozuh@um.si), študentka tutorka pa Neli Šijanec (neli.sijanec@student.um.si). Vedno pa se lahko obrnete tudi na vodje študijskih programov, mentorje letnikov, tutorje učitelje in tudi tutorje študente.

Nekaj pomembnih informacij najdete tudi na spletnih straneh Društva študentov invalidov Slovenije ter v knjižici Prijazen študij za študente invalide (priporočila za prilagoditev študijskega procesa).

Zbirko pomembnih dokumentov najdete na spletni strani UM: https://moja.um.si/student/Strani/posebni-status.aspx.