Študij

Študenti invalidi in študenti s posebnim statusom

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

Dodelitev posebnega statusa:

​V času študija na 1. ali 2. stopnji lahko študenti, ki se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu, zaprosijo za dodelitev posebnega statusa študenta.

Študent vloži vlogo praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto ali kadar koli v času študija oz. med študijskim letom, in sicer na Oddelek za izobraževalno dejavnost. O vlogi za pridobitev posebnega statusa odloča Komisija za študijske zadeve UM FERI, ki sprejme sklep, s katerim se študentu zaprošeni posebni status lahko dodeli ali ne.​ V sklepu se navede tudi obdobje, za katero se študentu dodeli status. Praviloma se študentu dodeli posebni status za eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja.

Postopek pridobitve posebnega statusa za različne kategorije študentov ter pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz posameznega statusa ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru. Za študente invalide se postopki v zvezi s študijem in prilagoditvami zaradi specifike urejajo ločeno s Pravilnikom o študijskem procesu štude​ntov invalidov Univerzev Mariboru.​​​

Status študenta s posebnim statusom se lahko dodeli študentom, ki vlogi za pridobitev posebnega statusa priložijo ustrezna dokazila glede na to, za katere vrste poseben status prosijo.

Vrste posebnega statusa:

  • študenti vrhunski športniki​,
  • študenti priznani umetni​ki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • ​​študenti invalidi (slepi in slabovidni študenti oziroma študenti, z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govornojezikovnimi motnjami, študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z motnjami avtističnega spektra ter študenti s psihosocialnimi težavami),
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti (študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte) idr.).

Kontaktne osebe:

Kontaktna oseba za študente s posebnim statusom je predstojnica Oddelka za izobraževalno dejavnost, Vladka Kožuh Ledinek (vladka.kozuh@um.si), študentka tutorka pa Lana Radej (lana.radej@student.um.si). Vedno pa se lahko obrnete tudi na vodje študijskih programov, mentorje letnikov, tutorje učitelje in tudi tutorje študente.

Nekaj pomembnih informacij najdete tudi na spletnih straneh Društva študentov invalidov Slovenije ter v knjižici Prijazen študij za študente invalide (priporočila za prilagoditev študijskega procesa).