Študij

Projekti na študijskih programih E UN in TK UN

Kontakt za vprašanja: vanesa.spendl@um.si

1. Prijava projekta

Študent, ki svoj študij zaključi brez priprave in zagovora zaključnega dela (z opravljenimi obveznostmi pri zadnji učni enoti, zaključnem izpitu, zaključnem projektu ipd.), študijski program zaključi, ko uspešno opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in dobi vročen sklep o uspešno zaključenem študiju.

Prijava in oddaja projekta poteka v podpornem okolju Teams, zato študenti, ki želite prijaviti projekt, o tem najprej po elektronski pošti projekti.un.feri@um.si obvestite Oddelek za izobraževalno dejavnost, ki vam bo omogočil oddajo prijave projekta v Teams.

Za študente na 1. stopnji, ki se bodo vpisali na magistrski študij v prvem prijavnem roku (do 8. 9. 2022) je rok za zaključek študija8. 9. 2022, pomeni, da morajo biti takrat zaključene vse obveznosti (vsi izpiti in zagovor projekta) in do tega datuma predložena tudi vloga za zaključek študija v MS Teams.

za tuje študente na 1. stopnji, ki se bodo vpisali na magistrski študij v prvem prijavnem roku (do 31. 5. 2022) je rok za zaključek študija 28. 6. 2022, pomeni, da morajo biti takrat zaključene vse obveznosti (vsi izpiti in zagovor projekta) in do tega datuma predložena tudi vloga za zaključek študija v MS Teams.

Preden boste projekt prijavili in oddali, mora biti ta obvezno usklajen z mentorjem, na katerega se obrnete neposredno preko elektronske pošte ali Teams. Projekt morate prijaviti 5 delovnih dni pred datumom zagovora, ki ga določi vaš mentor.

Na svoj študentski elektronski naslov boste prejeli obvestilo, da ste bili dodani v skupino Projekt. Prijavite se s svojo digitalno identiteto UM (elektronski naslov in geslo) in sledite podrobnejšim navodilom za prijavo projekta.

Projekt je potrebno naložiti na e-študij, kjer se generira poročilo o vsebinski podobnosti med dokumenti na podlagi detektorja podobnih vsebin (poročilo bo posredovano mentorju s strani referata).

Pri pripravi dokumentacije projekta smiselno uporabite Navodila za izdelavo zaključnih del na 1. in 2. stopnji.

Obvezne sestavine projekta so:

  • naslovna stran,
  • kazala vsebine, slik in tabel,
  • seznam uporabljenih simbolov in kratic,
  • vsebina projekta, vključno s pregledom literature in sklepom,
  • seznam uporabljenih virov,
  • priloge (po potrebi),
  • izjava o samostojni izvedbi projekta.

Projekt naj obsega približno 15 - 20 strani (od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama virov ter prilog).

Ko ima študent zaključene in vnešene vse obveznosti v AIPS, odda v Teams ekipi "Projekti" vlogo za ugotovitev zaključenega študija in potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjižnice Tehniških fakultet.

Pred zaključkom študija bo študent pozvan k izpolniti ankete o zadovoljstvu s študijem na AIPSU, ki je obvezna za zaključek študija.

Po uspešno zaključenem študiju bo študent po pošti prejel sklep o uspešno zaključenem študiju in potrdilo o diplomiranju.

2. Zagovor projekta

Po prijavi in oddaji projekta v MS Teams mentor določi datum zagovora projekta, ki je lahko najhitreje 5 delovnih dni po oddaji projekta. Zagovor projekta poteka v okolju MS Teams.