Študij

Projekti na študijskih programih E UN in TK UN

Kontakt za vprašanja: vanesa.spendl@um.si

Za študente študijskih programov E UN in TK UN, ki imajo PROJEKT in se v študijskem letu 2020/21 želijo vpisati na 2. stopnjo na UM FERI:

Državljani republike Slovenije in državljani držav članic EU:

  • v 1. prijavnem roku PROJEKT prijavijo in oddajo v MS Teams najkasneje do 4. 9. 2020 (zagovor projekta je v tem primeru lahko najkasneje 11. 9. 2020).
  • v 2. prijavnem roku PROJEKT prijavijo in oddajo v MS Teams najkasneje do 16. 9. 2020 (zagovor projekta je v tem primeru lahko najkasneje 24. 9. 2020).

Študenti morajo za ugotovitev zaključitve študija v Službo za študenstke in študijske zadeve posredovati vlogo za zaključitev študija in potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice Tehniških fakultet, najkasneje do 11. 9. 2020, če se študent vpisuje na 2. stopnjo v prvem prijavnem roku in najkasneje do 24. 9. 2020, če se študent vpisuje v na 2. stopnjo v drugem prijavnem roku.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci:

  • PROJEKT prijavijo in oddajo v MS Teams najkasneje do 4. 9. 2020 (zagovor projekta je v tem primeru lahko najkasneje 11. 9. 2020).

Študenti morajo za ugotovitev zaključitve študija v Službo za študenstke in študijske zadeve posredovati vlogo za zaključitev študija in potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice Tehniških fakultet, najkasneje do 11. 9. 2020.

Roki za zagovor projekta veljajo, v primeru, da je projekt študentova zadnja obveznost.

Podatek o tem, katere izmed fakultet bodo študijske programe ponudile tudi v drugem roku, bo za Slovence brez slovenskega državljanstva ter za tujce objavljen 1. julija 2020. V kolikor bodo za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije po zaključenem prijavnem roku fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest razpisale preostala prosta vpisna mesta, bo podatek o tem objavljen 17. septembra 2020 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

1. Prijava projekta

Študent, ki svoj študij zaključi brez priprave in zagovora zaključnega dela (z opravljenimi obveznostmi pri zadnji učni enoti, zaključnem izpitu, zaključnem projektu ipd.), študijski program zaključi, ko uspešno opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in dobi vročen sklep o uspešno zaključenem študiju.

Prijava projekta poteka v podpornem okolju Teams, zato študenti, ki želite prijaviti projekt, o tem najprej po elektronski pošti projekti.un.feri@um.si obvestite Službo za študentske in študijske zadeve, ki vam bo omogočila oddajo prijave projekta v Teams.

Preden boste projekt prijavili in oddali, mora biti ta obvezno usklajen z mentorjem, na katerega se obrnete neposredno preko elektronske pošte ali Teams. Projekt morate prijaviti 5 delovnih dni pred datumom zagovora, ki ga določi vaš mentor.

Na svoj študentski elektronski naslov boste prejeli obvestilo, da ste bili dodani v skupino Projekt. Prijavite se s svojo digitalno identiteto UM (elektronski naslov in geslo) in sledite podrobnejšim navodilom za prijavo projekta.

Pri pripravi dokumentacije projekta smiselno uporabite Navodila za izdelavo zaključnih del na 1. in 2. stopnji.

Obvezne sestavine projekta so:

  • naslovna stran,
  • kazala vsebine, slik in tabel,
  • seznam uporabljenih simbolov in kratic,
  • vsebina projekta, vključno s pregledom literature in sklepom,
  • seznam uporabljenih virov,
  • priloge (po potrebi),
  • izjava o samostojni izvedbi projekta.

Projekt naj obsega približno 15 - 20 strani (od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama virov ter prilog).

Ko ima študent zaključene in vnešene vse obveznosti v AIPS, odda v Teams ekipi "Projekti" vlogo za ugotovitev zaključenega študija in potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjižnice Tehniških fakultet.

Služba za študentske in študijske zadeve bo študenta pozvala k izpolniti ankete o zadovoljstvu s študijem na AIPSU, ki je obvezna za zaključek študija.

Po uspešno zaključenem študiju bo študent po pošti prejel sklep o uspešno zaključenem študiju in potrdilo o diplomiranju.

2. Zagovor projekta

Po prijavi in oddaji projekta v MS Teams mentor določi datum zagovora projekta, ki je lahko najhitreje 5 delovnih dni po oddaji projekta. Zagovor projekta poteka v okolju MS Teams.