Študij

Pravilniki in dokumenti za prijavo teme in izdelavo doktorske disertacije

Preden doktorski študent prijavi temo doktorske disertacije, mora javno, pred zainteresiranim občinstvom celotne fakultete, predstaviti svojo temo doktorske disertacije. Javne predstavitve se praviloma organizirajo enkrat mesečno. Z namenom kakovostne razprave, kandidati vsaj en teden pred predstavitvijo svojo temo posredujejo Službi za študentske in študijske zadeve. Razpravo vodi vodja doktorske šole. Terminski plan javnih predstavitev je objavljen v rubriki Javne predstavitve tem doktorskih disertacij.

Postopek prijave teme doktorske disertacije poteka v skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM in Internim pravilnikom o doktorskem študiju na UM FERI.

Nekaj najpomembnejših navodil ob oddaji dispozicije:

Doktorski študent prijavi temo doktorske disertacije v 1 tiskanem in 1 elektronskem izvodu na posebnem obrazcu – Prijava teme doktorske disertacije, ki ga najdete v priloženih dokumentih.

Prijavi teme doktorske disertacije, ki vsebuje predlog naslova doktorske teme ter predlog in soglasje potencialnega mentorja, študent priloži:

  • dispozicijo doktorske disertacije, pripravljeno v skladu s 4. točko 18. člena pravilnika
  • seznam znanstvenih in drugih del oz. dosežkov, ki so vezani na doktorski študij (izpis iz sistema COBISS ali portfolio, če dela niso vpisana v sistem COBISS),
  • mentorjevo strokovno mnenje o predlagani dispoziciji, ki vključuje tudi njegov predlog za zunanjega ocenjevalca,
  • če se predlaga somentor, utemeljitev vloge mentorja in somentorja pri doktorskem delu študenta in utemeljitev, da mentor/somentor izpolnjuje pogoje, določene v 10. členu Pravilnika.

Za prijavo teme doktorske disertacije veljajo še naslednja priporočila:

  • Naslov doktorske disertacije naj natančno odraža dejansko vsebino dela, naj bo čim krajši, brez okrajšav ter terminološko in pravopisno ustrezen.
  • Predvsem 1., 2., 3. in 4. točka dispozicije naj bodo zapisane strnjeno, kratko in jedrnato.
  • Iz dispozicije mora izhajati odgovor na vprašanje, ali predložena tema in vprašanja, ki jih študent namerava obravnavati v disertaciji, dajejo študentu dovolj možnosti za samostojen in izviren prispevek doktorske disertacije k razvoju ustreznega znanstvenoraziskovalnega področja na svetovnem nivoju.
  • Dispozicija doktorske disertacije mora biti zapisana jezikovno in pravopisno pravilno.
  • Obseg dispozicije je največ 20 strani od 1. do vključno 4. poglavja pri velikosti pisave 11 pt, enojnem razmiku vrstic in robovih 2,5 cm na vseh straneh, vključujoč morebitne grafe in slike.

Doktorski študent ima pravico dispozicijo izdelati v angleškem jeziku, če je tujec ali če sta mentor ali morebitni somentor tujca. Predlog naslova mora biti podan v slovenskem in tujem jeziku.