Elektrotehnika

  Doktorski študijski program Elektrotehnika je namenjen pridobivanju poglobljenega znanja za reševanje najzahtevnejših izzivov na širokem področju elektrotehnike. Študij je usmerjen v raziskovalno delo in razvoj najsodobnejših rešitev. S sprotnim vključevanjem najnovejših spoznanj doktorski študijski program študentom omogoča, da poleg usklajenih strokovnih znanj osvojijo vse elemente znanstvenega raziskovanja ter razvojnih kompetenc in to na aktualnih področjih elektrotehnike, elektronike, telekomunikacij, avtomatike in robotike, kjer imajo odlično podporo uveljavljenih raziskovalcev. Z vključevanjem v raziskovalno delo na fakulteti pod vodstvom aktivnih mentorjev doktorski študenti poleg aktualnih znanj s specifičnih področij, v katera se v okviru študija usmerijo, pridobijo še spretnosti znanstvenega komuniciranja, individualnega raziskovanja in skupinskega raziskovalnega sodelovanja.

  • Stopnja in vrsta študijskega programa:
   podiplomski (3. stopnja) - doktorski
  • Trajanje študija:
   3 leta (6 semestrov)
  • Število kreditnih točk ECTS:
   180
  • Smeri/moduli študijskega programa:

   Študijski program nima smeri. 

  • Pridobljen strokovni naziv:
   doktor znanosti s področja elektrotehnike / doktorica znanosti s področja elektrotehnike

  Te morda zanima še kak drug doktorski študijski program UM FERI?

  Akreditiran predmetnikPredmetniki in učni načrti so na voljo na spletni strani moja.um.si
  Pogoji za vpis in merila ob omejitvi

  Pogoji za vpis v 1. letnik

  V študijski program 3. stopnje se lahko vpiše kdor je zaključil:

  a) študijski program 2. stopnje,

  b) univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,

  c) visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 35 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje:

  • za program Elektrotehnika s področja elektrotehnike,
  • za program Računalništvo in informatika s področij računalništva ali informatike,
  • za program Medijske komunikacije s področja medijskih komunikacij.

  Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi Komisija za znanstveno-raziskovalno delo Senata Fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil).

  d) študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 točkami ECTS.

  Primerno predhodno znanje je zaključen univerzitetni ali magistrski (2. bolonjska stopnja) študij s področij:

  • za program Elektrotehnika s področij elektrotehnike, telekomunikacij ali mehatronike,
  • za program Računalništvo in informatika s področij računalništva ali informatike,
  • za program Medijske komunikacije s področij medijskih komunikacij, računalništva ali informatike.

  Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bo izbira kandidatov temeljila na:

  • zaključni oceni študija (20 %),
  • oceni, doseženi pri izbirnem izpitu s področja elektrotehnike (za program Elektrotehnika), računalništva in informatike (za program Računalništvo in informatika) ter medijskih komunikacij (za program Medijske komunikacije) (80 %).

  Pri izbirnem izpitu lahko kandidat do 50 % ocene nadomesti z oceno svojega dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa. Merila za takšno oceno so:

  • izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v sekundarnih podatkovnih bazah,
  • objavljeni prispevki v zbornikih mednarodnih konferenc,
  • druge objave.

  Predvideno število prostih vpisnih mest za 1. letnik za državljane RS in EU:

  • Študijski program Elektrotehnika 20
  • Študijski program Računalništvo in informatika 20
  • Študijski program Medijske komunikacije 5

  Predvideno število prostih vpisnih mest za 1. letnik za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva:

  • Študijski program Elektrotehnika 10
  • Študijski program Računalništvo in informatika 10
  • Študijski program Medijske komunikacije 3
  Pogoji za napredovanje

  Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

  Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 točk ECTS, obvezno pa mora opraviti izpit pri predmetu Znanstvenoraziskovalne metode.

  Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

  Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 48 točk ECTS z opravljenimi obveznostmi 2. letnika.

  Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM.

  Pogoji za napredovanje po programu, ki veljajo za študente, vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 ali prej:

  Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

  Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 točk ECTS, obvezno pa mora opraviti izpit pri predmetu Metode znanstveno raziskovalnega dela in opraviti Seminar 1.

  Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

  Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 40 točk ECTS z opravljenimi obveznostmi 2. letnika, od tega mora obvezno opraviti Seminar 2.

  Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM.

  Določbe o prehodih med programi

  Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.

  Po merilih za prehode se v drugi letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Elektrotehnika lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11.06.2004, in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS,
  • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.06.2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS.

  Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

  • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov;
  • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

  Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost UM FERI za vsakega kandidata posebej določi, kateri predmeti se mu priznajo v zgoraj navedenem obsegu točk ECTS.

  Pogoji za zaključek študija

  Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 točk ECTS. Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti ali vsaj en mednarodni patent s popolnim patentnim preizkusom, priznan oz. podeljen v državah EU ali OECD.

  Vodja študijskega programa

  Vodja študijskega programa - dr. Marko Hölbl