Informatika in podatkovne tehnologije

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - univerzitetni
 • Trajanje študija:
  3 leta (6 semestrov)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Prvi štirje semestri so skupni, v petem pa lahko študent izbere eno izmed dveh študijskih smeri: Informacijski sistemi ali Informacijska varnost. 

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomirani inženir informatike in podatkovnih tehnologij (UN) / diplomirana inženirka informatike in podatkovnih tehnologij (UN), skrajšano za oba spola dipl. inž. inf. in pod. teh. (UN)
Akreditiran predmetnikPredmetniki in učni načrti so na voljo na spletni strani moja.um.si
Pogoji za vpis in merila ob omejitvi

V univerzitetni študijski program Informatika in podatkovne tehnologije se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk);

kandidati iz točke c) pa glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).
Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/26 naprej

Novi vpisni pogoji veljajo za generacijo vpisa v študijskem letu 2025/2026 in dalje

V univerzitetni študijski program Informatika in podatkovne tehnologije se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu:
  • tehnik računalništva,
  • elektrotehnik,
  • tehnik elektronskih komunikacij,
  • tehnik mehatronike,
  • strojni tehnik,
  • gradbeni tehnik,
  • medijski tehnik,
  • geodetski tehnik
  • ali sorodnem srednješolskem programu s strokovnega področja študijskega programa in izpit iz enega od maturitetnih predmetov informatika, računalništvo, matematika, fizika, elektrotehnika, mehanika ali tuj jezik,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk);

kandidati iz točke c) pa glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk).
Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 54 točk ECTS.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 54 točk ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika.

Napredovanje pod izjemnimi pogoji:

Študentu, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in ima za to upravičene razloge, lahko Komisija za študijske zadeve FERI na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik in določi rok, v katerem mora manjkajoče obveznosti izpolniti. Upravičeni razlogi so določeni v Statutu Univerze v Mariboru.

Ponavljanje letnika:

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program ali študijsko smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu oziroma smeri. Ponavljanje je možno v primerih, ki jih opredeljuje statut Univerze v Mariboru, če študent izpolni vsaj polovico obveznosti vpisanega letnika v obsegu najmanj 30 ECTS. Letnik lahko ponavlja tudi študent, ki je opravil študijske obveznosti vpisanega letnika v manjšem obsegu od 30 kreditnih točk, če so nastopili upravičeni razlogi, ki so določeni s statutom Univerze v Mariboru. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve FERI na osnovi pisne vloge študenta in predloženega pisnega dokazila o opravičljivih razlogih, opredeljenih s statutom Univerze v Mariboru.

Podaljšanje statusa študenta:

Študentom, ki se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, študentom, ki imajo status vrhunskega športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem in humanitarnem področju in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, vojaške obveznosti, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze), pa niso diplomirali v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra ali se med študijem niso vpisali v naslednji letnik, se lahko status študenta podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. O podaljšanju statusa študentom odloča Komisija za študijske zadeve Senata FERI.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Kandidati se skladno z Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:

 • V drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Informatika in podatkovne tehnologije, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Na študijski program 1. stopnje Informatika in podatkovne tehnologije lahko prehajajo kandidati s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehniških ter naravoslovno-matematičnih ved.
 • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Informatika in podatkovne tehnologije ni možen.

Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Informatika in podatkovne tehnologije,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

O prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:

 • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
 • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
 • potrdilo o plačilu postopka.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

V primeru omejitve vpisa se kandidati izberejo na osnovi ECTS števila točk izpitov, ki so se jim priznali na ŠP v katerega se želijo vpisati.

Vodja študijskega programa

Vodja študijskega programa - dr. Muhamed Turkanović