Elektrotehnika

Magistrski študijski program Elektrotehnika podaja znanja in veščine, ki so v skladu z mednarodnimi smernicami (IEEE, FEANI). Program zagotavlja vrhunsko strokovno znanje s področja elektrotehnike, ki omogoča samostojno razvojno-raziskovalno delo na ključnih področjih prihodnosti, kot so industrija 4.0, vesoljske tehnologije, pametna mesta in učinkovita raba energije. Program temelji na sinergiji industrijskega in akademskega sveta ter je podprt z aktivno vlogo gospodarstva, kar omogoča študentom zaposlitev doma in v tujini. Pridobljena znanja in spretnosti so tudi primerna podlaga za nadaljnji doktorski študij. Tako kot na dodiplomskem študiju so tudi na tej stopnji študija na voljo tri smeri.

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti (4 semestre)
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  Študent ob vpisu izbere eno izmed treh študijskih smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister inženir elektrotehnike / magistrica inženirka elektrotehnike, skrajšano za oba spola: mag. inž. el.

Te morda zanima še kak drug magistrski študijski program UM FERI?

Akreditiran predmetnikPredmetniki in učni načrti so na voljo na spletni strani moja.um.si
Pogoji za vpis in merila ob omejitvi

V 1. letnik podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika se lahko vpiše:

 1. kdor je dokončal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja elektrotehnike in energetike (0713), elektronike in avtomatizacije (0714), mehatronike (0788), gospodarskega inženirstva – smer Elektrotehnika (0788) ali fizike (0533);

 2. kdor je dokončal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, in če je pred vpisom v podiplomski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika opravil študijske obveznosti v obsegu 19 ECTS iz univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Predmeta Osnove elektrotehnike I (7 ECTS) in Osnove elektrotehnike II (6 ECTS) morajo opraviti vsi kandidati; kandidati, ki se vpisujejo na smer Avtomatika in robotika morajo opraviti še predmet Signali (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na smer Elektronika morajo opraviti še predmet Osnove elektronike (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na smer Močnostna elektrotehnika pa še predmet Električni in elektromehanski pretvorniki (6 ECTS). Če je kandidat tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov, ki jo pokrivajo navedeni predmeti, se mu lahko predmeti delno ali v celoti priznajo;

 3. kdor je dokončal visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s področja elektrotehnike in energetike (0713), elektronike in avtomatizacije (0714), mehatronike (0788), gospodarskega inženirstva – smer Elektrotehnika (0788) ali fizike (0533);

 4. kdor je dokončal visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom v podiplomski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika opravil študijske obveznosti v obsegu 19 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Predmeta Osnove elektrotehnike I (7 ECTS) in Osnove elektrotehnike II (6 ECTS) morajo opraviti vsi kandidati; kandidati, ki se vpisujejo na smer Avtomatika in robotika morajo opraviti še predmet Signali (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na smer Elektronika morajo opraviti še predmet Osnove elektronike (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na smer Močnostna elektrotehnika pa še predmet Električni in elektromehanski pretvorniki (6 ECTS). Če je kandidat snov, ki jo pokriva kateri od teh predmetov, osvojil med prvostopenjskim študijem, se mu predmet prizna;

 5. kdor je dokončal univerzitetni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s strokovnega področja elektrotehnike in energetike (0713), elektronike in avtomatizacije (0714), mehatronike (0788), gospodarskega inženirstva – smer Elektrotehnika (0788) ali fizike (0533). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, če izkazuje osvojitev ustrezne snovi, vpiše pa se v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom;

 6. kdor je dokončal univerzitetni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) z drugih strokovnih področij matematike (0541), statistike (0542), informacijskih in komunikacijskih tehnologij – IKT (061), kemije in kemijske tehnologije (0531), strojništva (0715), gradbeništva (0732). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, če izkazuje osvojitev ustrezne snovi, skladno s tem pa se vpiše v ustrezni letnik študija;

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Elektrotehnika se upošteva: uspeh pri študiju prve stopnje - povprečna ocena izpitov in zaključnega dela (100%).

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

 • Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 točk ECTS.
 • Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM.

Podaljšanje statusa študenta:

Študentom, ki se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, študentom, ki imajo status vrhunskega športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem in humanitarnem področju in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, vojaške obveznosti, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze), pa niso diplomirali v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra ali se med študijem niso vpisali v naslednji letnik, se lahko status študenta podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. O podaljšanju statusa študentom odloča Komisija za študijske zadeve Senata FERI.

Določbe o prehodih med programi

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Elektrotehnika omogočen prehod kandidatom vpisanim na študijske programe s področja elektrotehnike in energetike (0713), elektronike in avtomatizacije (0714), mehatronike (0788), gospodarskega inženirstva – smer Elektrotehnika (0788) ali fizike (0533), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Vodja študijskega programa
 • Vodja študijskega programa za smer Avtomatika in robotika - dr. Nenad Muškinja
 • Vodja študijskega programa za smer Elektronika - dr. Marko Kos
 • Vodja študijskega programa za smer Močnostna elektrotehnika - dr. Martin Petrun