Študij

Pravilniki in navodila

Celotno zbirko pravilnikov, ki so pomembni za študente, najdete v dokumentnem središču UM.

STATUT Univerze v Mariboru

Statut UM, vključno s spremembami in dopolnitvami, je objavljen v Dokumentarnem središču UM

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru

Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije

Pravilnik o izdelavi zaključnih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM

Navodilo o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru

Zakon o visokem šolstvu

Vsebina Zakona o visokem šolstvu je objavljena na:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172

Študijski koledar za tekoče študijsko leto

Pravilnik o ECTS kreditnem sistemu študija

Ocenjevalna lestvica

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah

Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva

Merila za presojo prošenj študentov