Visokošolski strokovni študijski programi

Praktično izobraževanje študentov v obliki praktičnega usposabljanja v delovnem okolju obsega 450 ur, študentje ga opravijo v zadnjem, tretjem letniku. Opravijo ga v podjetju oz. gospodarski družbi, ki s svojo dejavnostjo pokriva področje določene študijske smeri, na katero so vpisani.

Študenti opravijo praktično usposabljanje po končanih predavanjih in vajah v tretjem letniku.

Strokovna praksa na visokošolskih strokovnih študijskih programih obsega 360 ur, za izdelavo poročila o opravljenem delu pa se študentu prizna 90 ur.

Za vsebinsko izvedbo prakse (pregled poročila, ocenjevanje) je odgovoren prodekan za izobraževalno dejavnost (oz. za to pooblaščeni pedagoški delavec), za organizacijsko izvedbo prakse in evidentiranje opravljanja prakse je odgovorna Služba za študentske in študijske zadeve.

Pooblaščeni mentorji na fakulteti:

Kontaktna oseba, ki na FERI skrbi za koordinacijo s podjetji oz. z gospodarskimi družbami je mag. Boris Bizjak, telefon 02/220-7083, e-pošta: boris.bizjak@um.si.

POTEK AKTIVNOSTI IN ROKI

  • Izbor podjetja in mentorja na fakulteti

Študent si podjetje/zavod, v katerem bo opravljal strokovno prakso praviloma poišče sam, ampak le ob soglasju fakultete, ki bo ponudbe podjetij za opravljanje strokovne prakse sprotno objavljala na spletni strani. Pri tem mu lahko pomaga mentor na fakulteti. Podjetje/zavod študentu dodeli mentorja, ki ima vsaj VII. stopnjo izobrazbe in izkušnje z ustreznega področja. Podjetje/zavod svojo pripravljenost za sodelovanje potrdi s podpisano prijavnico.

Rok: 1. februar

  • Prijava k strokovni praksi

Prijava na strokovno prakso poteka tako, da študent v Službo za študentske in študijske zadeve odda izpolnjen obrazec "Prijava na strokovno prakso", ki mu ga morajo potrditi tudi v podjetju. Na podlagi potrjenega potrdila o sprejemu na obvezno strokovno prakso Služba za študentske in študijske zadeve pripravi pogodbo o medsebojnih obveznostih študenta, podjetja in fakultete.

Rok: 1. marec oz. do pričetka praktičnega usposabljanja

  • Izvajanje strokovne prakse

Strokovna praksa se praviloma pričenja med 15. marcem in 15. majem, vendar jo lahko študent opravlja tudi v drugih časovnih rokih.

  • Zaključno poročilo in ocena praktičnega usposabljanja

Po končanem praktičnem izobraževanju študent v Službo za študentske in študijske zadeve dostavi potrdilo o izvedbi strokovne prakse, ki ga je mentor v podjetju predhodno potrdil in podpisal ter zaključno poročilo, ki ga je izdelal po predpisanih navodilih. Rok za oddajo je najkasneje 15 dni po končanem praktičnem izobraževanju. Na osnovi zaključnega poročila in potrdila o izvedbi strokovne prakse mentor na fakulteti z oceno uspešno ali neuspešno oceni uspešnost praktičnega izobraževanja.

Rok: do konca tekočega študijskega leta (skrajni rok).