Univerzitetni študijski program Elektrotehnika

Na univerzitetnem študijskem programu Elektrotehnika je praktično usposabljanje predvideno kot samostojna učna enota, vključena v predmetnik tretjega letnika študija, v obsegu 180 ur. Izvaja se v podjetjih, ki s svojo dejavnostjo pokrivajo področje določene študijske smeri, izjemoma pa lahko študent opravi praktično usposabljanje v okviru ustreznega laboratorija na fakulteti, če je tam vključen v razvojno-raziskovalni projekt.

Študenti opravijo praktično usposabljanje po končanih predavanjih in vajah v tretjem letniku.

Za vsebinsko izvedbo prakse (pregled poročila, ocenjevanje) je odgovoren prodekan za izobraževalno dejavnost (oz. za to pooblaščeni pedagoški delavec), za organizacijsko izvedbo prakse in evidentiranje opravljanja prakse je odgovorna Služba za študentske in študijske zadeve.

Pooblaščeni mentorji na fakulteti:

Kontaktna oseba, ki na FERI skrbi za koordinacijo s podjetji oz. z gospodarskimi družbami je mag. Boris Bizjak, telefon 02/220-7083, e-pošta: boris.bizjak@um.si.

POTEK AKTIVNOSTI IN ROKI

  • Izbor podjetja in mentorja na fakulteti

Študent si podjetje/zavod, v katerem bo opravljal strokovno prakso praviloma poišče sam, ampak le ob soglasju fakultete. Pri tem mu lahko pomaga mentor na fakulteti. Na univerzitetnem študijskem programu Elektrotehnika lahko študent strokovno prakso opravlja tudi v okviru laboratorija na fakulteti. Podjetje/zavod študentu dodeli mentorja, ki ima vsaj VII. stopnjo izobrazbe in izkušnje z ustreznega področja. Podjetje/zavod svojo pripravljenost za sodelovanje potrdi s podpisano prijavnico.

Rok: 1. marec

  • Prijava k strokovni praksi

Prijava na strokovno prakso poteka tako, da študent v Službo za študentske in študijske zadeve odda izpolnjen obrazec "Prijava na strokovno prakso", ki mu ga morajo potrditi tudi v podjetju. Na podlagi potrjenega potrdila o sprejemu na obvezno strokovno prakso Služba za študentske in študijske zadeve pripravi pogodbo o medsebojnih obveznostih študenta, podjetja in fakultete.

Rok: 1. april oz. do pričetka praktičnega usposabljanja

  • Izvajanje praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje se praviloma pričenja v mesecu maju in juniju, vendar lahko študent strokovno prakso opravlja tudi v drugih časovnih rokih. Ob zaključku praktičnega usposabljanja izdela študent zaključno poročilo.

  • Zaključno poročilo in ocena praktičnega usposabljanja

Po končanem praktičnem izobraževanju študent v Službo za študentske in študijske zadeve dostavi potrdilo o izvedbi strokovne prakse, ki ga je mentor v podjetju predhodno potrdil in podpisal ter zaključno poročilo, ki ga je izdelal po predpisanih navodilih. Rok za oddajo je najkasneje 15 dni po končanem praktičnem izobraževanju. Na osnovi zaključnega poročila in potrdila o izvedbi strokovne prakse mentor na fakulteti z oceno uspešno ali neuspešno oceni uspešnost praktičnega izobraževanja.

Rok: do konca tekočega študijskega leta (skrajni rok).