Praktično izobraževanje

Visokošolski strokovni študijski programi

Praktično izobraževanje študentov v obliki praktičnega usposabljanja v delovnem okolju obsega 450 ur, študentje ga opravijo v zadnjem, tretjem letniku. Študentje naj ga opravijo v podjetju oz. gospodarski družbi, ki s svojo dejavnostjo pokriva področje določene študijske smeri, na katero so vpisani. Izjemoma lahko študent opravi praktično usposabljanje tudi v okviru ustreznega laboratorija na fakulteti, če je tam vključen v razvojno-raziskovalni projekt, katerega (so)financer je neko podjetje. Študentje opravijo praktično usposabljanje po končanih predavanjih in vajah v tretjem letniku.

Vsi trije visokošolski strokovni študijski programi FERI imajo v zadnjem semestru predvideno izvedbo enega predmeta v skupnem obsegu 150 ur, praktično usposabljanje v obsegu 450 ur ter diplomsko delo 300 ur. Študijski program določa, da podrobneje uredi pravila glede praktičnega usposabljanja Senat s posebnim pravilnikom.

Strokovna praksa na visokošolskih strokovnih študijskih programih Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije ter Informatika in tehnologije komuniciranja se izvaja osem tednov (360 ur) praviloma v podjetjih in gospodarskih družbah. Za izdelavo poročila o opravljenem delu se študentu prizna 90 ur.

Izvedba učnih enot v zadnjem semestru visokošolskih strokovnih študijskih programov teče po naslednjem urniku:

  • prve tri tedne – izvedba predmeta,
  • naslednjih osem tednov – izvedba praktičnega usposabljanja praviloma v podjetjih ter
  • zadnje štiri tedne – izdelava diplomskega dela.

Koordinator praktičnega usposabljanja na FERI za visokošolske strokovne programe je mag. Boris Bizjak, telefon 02/220-7083, e-pošta: boris.bizjak@um.si. Informacijski sistem praktičnega usposabljanja je dosegljiv na spletnem naslovu http://praksa.feri.um.si/.

Univerzitetni študijski program Elektrotehnika

Na univerzitetnem študijskem programu Elektrotehnika je praktično usposabljanje predvideno kot samostojna učna enota, vključena v predmetnik tretjega letnika študija (180 ur). Izvaja se v podjetjih, ki s svojo dejavnostjo pokrivajo področje določene študijske smeri, izjemoma pa lahko študent opravi praktično usposabljanje v okviru ustreznega laboratorija na fakulteti, če je tam vključen v razvojno-raziskovalni projekt, katerega sofinancer je podjetje. Študentje opravijo praktično usposabljanje po končanih predavanjih in vajah v tretjem letniku. Študijski program določa, da podrobneje uredi pravila glede praktičnega usposabljanja Senat s posebnim pravilnikom.

Informacijski sistem praktičnega usposabljanja je dosegljiv na spletnem naslovu http://praksa.feri.um.si/.

Po opravljeni strokovni praksi poročilo skupaj s pogodbo v katerem mora biti praksa potrjena s strani podjetja (žig in podpis mentorja), oddate v referatu.

Mentorji:

  • Mentor za univerzitetni študijski program Avtomatika – dr. Bojan Gergič, telefon 02/220-7154, e-pošta: bojan.gergic@um.si
  • Mentor za univerzitetni študijski program Elektronika – dr. Iztok Kramberger, telefon 02/220-7178, e-pošta: iztok.kramberger@um.si
  • Mentor za univerzitetni študijski program Močnostna elektrotehnika – dr. Jože Pihler, telefon 02/220-7061, e-pošta: joze.pihler@um.si