Študij

Koristne informacije za bruce

POGOSTE KRATICE IN IZRAZI
 • UM – Univerza v Mariboru
 • FERI – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • TF – Tehniške fakultete
 • MS TEAMS – Programsko orodje Microsoft Teams, ki ga na Univerzi v Mariboru osebje in študenti uporabljamo za spletne sestanke in predavanja. V kolikor bo potrebno, zaradi ukrepov vezanih na COVID-19, se boste predavanj in vaj udeležili preko aplikacije MS Teams (spremljajte novice na spletni strani FERI in navodila izvajalcev).
 • eŠTUDIJ - Spletna učilnica v kateri so objavljene vse podrobnosti o posameznem predmetu, študijska literatura, naloge in druge pomembne informacije.
 • AIPS - Akademski informacijski podsistem je namenjen prijavljanju in odjavljanju od izpitnih rokov, pregledu terminov izpitnih rokov, elektronskemu vpisu v višji letnik, elektronskemu vpisu ocen (e-indeks), pregledu že do sedaj opravljenih izpitov (e-redovalnica), izpolnjevanju študentske ankete.
 • ID ŠTEVILKA - Svojo ID številko najdeš na študentski izkaznici in v AIPS-u v meniju Listovnik/Osebni podatki.
 • VPISNA ŠTEVILKA - Svojo vpisno številko najdeš na potrdilu o vpisu in v AIPS-u v desnem zgornjem kotu.
 • UNIVERZITETNI E-POŠTNI NASLOV - Univerza v Mariboru svojim študentom ponuja storitve elektronske pošte v oblaku. Vsak študent ima elektronski naslov, ki je praviloma sestavljen iz imena in priimka ter domene @student.um.si (ime.priimek@student.um.si). Na ta elektronski naslov boš prejemal vrsto pomembnih obvestil kot so spremembe pedagoškega procesa, dogajanje na fakulteti itd. Vsa komunikacija z zaposlenimi fakultete (profesorji, referenti itd.) poteka izključno preko tega e-naslova. Več o IT storitvah za študente najdeš tukaj.
 • GOVORILNE URE - Na univerzi so govorilne ure čas, ki ga pedagoški delavec nameni tebi v primeru, da imaš kakšna dodatna vprašanja v zvezi z predmetom, snovjo, izpitom ... Praviloma so pogovorne ure razpisane vsak teden. Informacije o terminu govorilnih ur posameznega profesorja najdeš na AIPS-u (levo zgoraj na vrhu menija pred vpisom uporabniškega imena in gesla).
 • ŠTUDENTSKI SVET - Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (ŠS FERI) je telo študentov, ki obravnava in daje pristojnim organom mnenje, ki se nanaša na pravice in dolžnosti študentov. ŠS FERI sestavljajo predstavniki posameznih letnikov, absolventov in podiplomskih študentov. Prodekan študent je predstavnik študentov, ki je hkrati predsednik Študentskega sveta fakultete in član vodstva fakultete. ŠS FERI poleg svojih funkcij zastopanja študentov in podajanja mnenja v postopkih izvaja še aktivnosti namenjene študentom kot zaposlenim. S svojimi aktivnostmi, ki so tako izobraževalne kot zabavne narave krepi pripadnost študentov fakulteti, vezi med zaposlenimi in študenti ter študentom omogoča, da zapolnijo svoj čas študija še z drugimi aktivnostmi.
 • TUTOR ŠTUDENT – Študent/ka višjega letnika, ki ti lahko pomaga s svojimi izkušnjami in informacijami glede študija.
 • ODDELEK ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST (tudi "referat") - Nahaja se desno od vhoda v stavbo G2 iz Koroške ulice. Tam lahko prevzamete potrdilo o vpisu, oddate vpisno dokumentacijo ali zaključno delo ipd. Uradne ure so vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
 • IZPITNO OBDOBJE - Obdobje v študijskem letu, ki je namenjeno opravljanju izpitov. Takrat pedagoški proces ne poteka. V študijskem letu imamo 3 izpitna obdobja: zimsko izpitno obdobje (januar - februar), poletno izpitno obdobje (junij - julij) in jesensko izpitno obdobje (avgust - september).
 • KOLOKVIJ – Test (po navadi med semestrom) s katerim študent pokaže znanje o določenem delu snovi.
 • ECTS - ECTS kreditne točke v bolonjskem sistemu omogočajo lažjo primerljivost visokošolskih študijskih programov v Evropi. Vpeljane so z namenom vrednotenja študentovega dela na fakulteti (koliko ur mora vložiti v svoje delo za posamezni predmet). Ena točka predstavlja 25 do 30 ur študentovega dela. Ta vključuje vse vrste dela, od obiskovanja predavanj do samostojnega učenja pa tudi časa za pripravo na izpit. Če opraviš vse izpite, zbereš v vsakem letniku 60 ECTS točk.
KAKO NAJDEM PREDAVALNICO NA FERI?

Primer za predavalnico z nazivom: G2-P.02 (na urniku se pojavi oznaka G2-P02).

 1. Prvi del zapisa vedno definira objekt v katerem se predavalnica nahaja. Oznaka G2 nam pove, da se predavalnica nahaja v glavnem objektu FERI.
 2. Drugi del zapisa vedno definira nivo v katerem se predavalnica nahaja. Oznaka P nam pove, da se predavalnica nahaja v pritličju. Zasledimo še lahko npr. K- klet, M – medetaža, N – nadstopje, M – mansarda. Npr. v objektu A se nivoji pojavljajo v obliki številk: 1, 2, 3,… (npr. predavalnica A-304).
 3. Zadnji, tretji del zapisa nam pove zaporedno številko predavalnice. V našem primeru je številka predavalnice 02. Pozor: zapis 02 se ne enači z zapisom 2 (npr. G2-P.02 ni enako G2-P.2).

Štiri predavalnice na FERI imajo še dodatna imena. Npr. predavalnica G2-P.1 ima ime ALFA; predavalnica G2-P.2 ima ime BETA; predavalnica G2-2N.3 ima ime GAMA in G2-2N.4 ima ime DELTA. Prav tako so z imeni poimenovane predavalnice v objektu G3, nekateri laboratoriji in nekatere računalniške učilnice na FERI (Lumiere, Becquerel, Amper itd.).

Na tej povezavi najdete tudi tlorise posameznih nadstropij objektov G2 in G3 FERI.

TEHNIŠKE FAKULTETE

Prostori naše fakultete so del večjega sklopa povezanih objektov, ki se s skupnim imenom imenujejo Tehniške fakultete. Poleg FERI so to še Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirsko in arhitekturo, Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Objekti v sklopu Tehniških fakultet se delijo na stavbe s kraticami: A, B, C, D, D1, D2, E, F, G, G2, G3, H, J1 in J2. Zemljevid tehniških fakultet najdete tukaj.

UM FERI ima prostore v stavbah A, C, E, F, G, G2 in G3. Stavba G2 - ima veliko avlo, v katero se vstopa iz Koroške ulice - je osrednji in glavni objekt naše fakultete. Na tej povezavi najdete tudi tlorise posameznih nadstropij objektov G2 in G3 FERI.

DOSTOP DO ZAPOSLENIH

Kontaktne podatke zaposlenih na FERI najdete v imeniku kontaktov https://feri.um.si/aplikacije/kontakti/. Zapisano je ime zaposlenega, e-poštni naslov, telefonska številka in prostor (kabinet). Pri poimenovanju prostorov je uporabljena enaka logika kot pri poimenovanju predavalnic. Npr.: G2-2N.35 - pomeni stavba G2, 2. nadstropje, prostor 35. Pri tem bodite pozorni, saj sta na tablicah pred kabineti dve poimenovanji prostora. Pred vstopom vedno preverite tudi ime zapisano na tablici in se prepričajte, da ste na pravem mestu.

Če v imeniku kontaktov klikne na ime kabineta se vam bo prikazala tudi pozicija kabineta na zemljevidu. Na tej povezavi najdete tudi tlorise posameznih nadstropij objektov G2 in G3 FERI.

LEGENDA KRATIC, ki so uporabljene v urnikih
 • BU = bolonjski univerzitetni študijski programi prve stopnje
 • BV = bolonjski visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje
 • BM = bolonjski magistrski študijski programi druge stopnje
 • PR, PR 1, PR 2, itd. = predavanja
 • SV, SV 1, SV 2, itd. = seminarske vaje
 • LV, LV 1, LV 2, itd. = laboratorijske vaje
 • SE, SE 1, SE 2, itd. = seminar
 • RV, RV 1, RV 2, itd. = računalniške vaje
 • TJ = tuj jezik
 • LA = laboratorij
 • RU = računalniška učilnica
 • SDŠ = samostojno delo študenta
KJE SI JE MOŽNO IZPOSODITI ŠTUDIJSKO LITERATURO?

Knjižnico tehniških fakultet najdete v pritličju objekta A. Odpiralni čas knjižnice je od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 16.30 ter v petek od 7.30 do 14.30 ure. Vse informacije najdete na spletni strani knjižnice Tehniških fakultet.

V neposredni bližini FERI se nahaja tudi Univerzitetna knjižnica Maribor (Gospejna ulica 10). Odpiralni čas knjižnice je od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 13. ure. V UKM so na voljo tudi prostori za skupno delo, posebne zbirke, čitalnica itd. Več informacij najdete tukaj.

Plačilo letne članarine za študente Univerze v Mariboru je vključeno v plačilo vpisnine za študij. Vpišete se lahko v katerikoli fakultetni knjižnici UM ali v UKM. Več lahko preberete tukaj.

OCENJEVANJE

Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Ocena je samo ena, elementi ocenjevanja pa so lahko vaje, kvizi, testi, domače in seminarske naloge, projekti, sodelovanje na predavanjih, vmesni izpiti oz. kolokviji, pisni in/ali ustni izpit. Skupna ocena se izračuna se na osnovi uteženega povprečja posameznih elementov. Na uvodnem predavanju vas bodo profesorji za vsako učno enoto natančno seznanili z načini ocenjevanja, pogoji in roki vmesnih preizkusov.

Na 33. seji Senata UM FERI z dne 20. 6. 2014 je bila potrjena enotna ocenjevalna lestvica:

POZITIVNE OCENE

Uspešnost v %

Ocena

Opis doseganja učnih izidov pri učni enoti

90 - 100%

odlično 10

Študent izkazuje izjemno znanje in razumevanje z zanemarljivimi napakami.

80 - 89%

prav dobro 9

Študent izkazuje nadpovprečno znanje in razumevanje z nekaj manjšimi napakami.

70 - 79%

prav dobro 8

Študent izkazuje dobro znanje in razumevanje, vendar z manjšimi pomanjkljivostmi in nekaj opaznejšimi napakami.

60 - 69%

dobro 7

Študent izkazuje zadovoljivo znanje in razumevanje z večjimi napakami.

50 - 59%

zadostno 6

Študent izkazuje znanje in razumevanje s težavami, pomanjkljivostmi in napakami, ki zadovoljujejo le minimalne sprejemljive kriterije.

NEGATIVNE OCENE

0 - 49%

1 - 5

Znanje in razumevanje ne zadošča minimalnim akademskim kriterijem.

PRISOTNOST

Študenti imajo pravico oziroma dolžnost, da obiskujejo predavanja, vaje in seminarje in sodelujejo v drugih oblikah izobraževalnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela.

Po sklepu 26. seje Komisije za študijske zadeve UM FERI z dne 16. 4. 2014 morajo študenti vseh študijskih programov UM FERI obvezno izkazati najmanj 80 % prisotnost na vajah, da lahko pristopiju k zagovoru vaj, ter izvajalcem vaj dosledno javljati morebitne upravičene odsotnosti.

ŠTUDIJSKI KOLEDAR
KORISTNE INFORMACIJE IN NASVETI - ŠTUDIJ in IZPITI
 • Prihajajte pripravljeni.
 • Upoštevajte razpisane termine in dogovorjene roke.
 • Obveznosti opravljajte vestno in sproti.
 • Bodite aktivni, vprašanja so zaželena!
 • Izkoriščajte govorilne ure.
 • Spremljajte spletno stran FERI.
 • Izpitni roki so razpisani v izpitnem obdobju. Najdete jih na AIPS-u.
 • Prijava na izpit se opravi preko sistema AIPS najkasneje 4 dni pred izpitom. (Primer: Če imaš izpit v ponedeljek, je zadnji dan prijave četrtek do 24. ure.)
 • Odjava od izpita je možna preko sistema AIPS najkasneje 2 dni pred izpitom.(Primer: Če imaš izpit v ponedeljek je zadnji dan odjave sobota do 24. ure.)
 • Študent, ki se ne odjavi pravočasno in brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na katerega se je prijavil, ima prepoved opravljanja izpita na naslednjem izpitnem roku.
  Študent se lahko odjavi tudi 3 delovne dni po izpitu, če ima za to opravičljive razloge (v referat je potrebno dostaviti ustrezna pisna dokazila).
 • Možnih je največ šest pristopov k posameznemu izpitu. Četrti pristop in vsi nadaljni potekajo pred komisijo (komisijski izpiti). Komisijski izpiti se plačajo po ceniku UM.
 • Goljufanje in plagiatorstvo se obravnava kot disciplinski postopek in se kaznuje v skladu z ukrepi, ki jih določa pravilnik.
DRUŽBENA OMREŽJA

Facebook:

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM
Tutorji FERI
Študentski svet FERI

Instagram:

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM (@feri.um)
Študentski svet & tutorji FERI (@studentskisvet.tutorji.feri)

Facebook skupine: