Študij

Izvedba izpitov na UM FERI v času koronavirusa

V študijskem letu 2020/2021 na UM FERI izvajamo izpite na daljavo in v prostorih FERI. V prostorih FERI se bodo izvajali samo izpiti za učne enote, pri katerih izvedba na daljavo ni mogoča. Vsi sodelujoči se morajo seznaniti z Varnostnim protokolom za opravljanje del v prostorih UM FERI. Dodatno vas vljudno prosimo, da sproti spremljate varovalne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in podatke na spletnih straneh Univerze v Mariboru in da sledite vsem navodilom izvajalcev izpita.

1. Izvedba preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo

Obvestilo o izvedbi izpita na daljavo bo zabeleženo pod opombo pri razpisu izpitnega roka za učno enoto v sistemu AIPS vsaj teden dni pred datumom izpitnega roka.

Ustni izpiti na daljavo se izvedejo prek MS Teams. Izvajalec izpita pred začetkom ustnega izpita preveri identiteto študenta z vpogledom v veljavni osebni dokument ali študentsko izkaznico.

Če med izvedbo ustnega izpita pride do tehničnih težav (prekinitve slike in/ali zvoka) in se lahko vzpostavi ponovna povezava v roku pet minut, izvajalec omogoči nadaljevanje ustnega izpita, vendar lahko zamenja vprašanje, ki je bilo nazadnje zastavljeno, z novim. Če pride do daljše prekinitve, izvajalec presodi, ali je ustni izpit mogoče nadaljevati, pri čemer lahko odloči, da:

 • s študentom nadaljuje z izpitom takoj po prekinitvi;
 • študentu določi drug termin v istem dnevu;
 • študentu določi nov termin v čim krajšem času od prvotnega opravljanja izpita, ki ne sme biti daljši od praviloma dveh delovnih dni od prvotnega opravljanja.

Ob neodzivnosti študenta, ki je med ustnim izpitom izgubil ustrezno povezavo, se izpit za študenta razveljavi in se šteje, kot da je prišlo do pravočasne odjave od izpitnega roka.

Pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja na daljavo, priporočamo izvedbo pisnega izpita z uporabo spletne učilnice Moodle in sočasne povezave preko srečanja v MS Teams.

1.1 Priporočila za uporabo video povezave

Nadzorna oseba aktivira videokonferenco in nanjo ob začetku izpita povabi prijavljene študente ter preveri, ali imajo vklopljene kamere. Študenti med izpitom sedijo pred kamero in ne uporabljajo virtualnih ozadij, tako da lahko nadzorna oseba spremlja dogajanje v ozadju. Kamera mora biti usmerjena tako, da je ves čas trajanja izpita viden vstop v prostor, vrata naj bodo zaprta. Študentje morajo imeti pripravljen telefon z nameščenim MS Teams za prikaz celotnega prostora in programsko opremo za zajem gradiva in oddajo v Moodle. Nadzorna oseba nato objavi oz. posreduje udeležencem izpitna vprašanja znotraj videokonference. Kamera mora biti ves čas trajanja izpita postavljena tako, da je obraz študenta v celoti viden.

V primeru, ko študenti pišejo odgovore v ločen dokument, ga morajo shraniti v formatu PDF oz. v drugo predvideno obliko, ki jo predhodno določi izvajalec predmeta. Če študenti izpit rešujejo na papirju, pri tem naj ne uporabljajo grafitnega svinčnika, temveč kemični svinčnik oziroma nalivno pero modre ali črne barve. Po pretečenem času izpita morajo študenti vse liste, na katerih so odgovarjali na vprašanja oz. reševali naloge, podpisati in fotografirati ter gradivo oddati na način in v časovnem oknu, ki ga določi nadzorna oseba na izpitu. Za zajem gradiva priporočamo aplikacijo MS Office Lens, za katero so na voljo dodatna navodila. Če študent oziroma študentka izpita ne odda v predpisanem časovnem oknu, se šteje, kot da študent izpita ni oddal – upošteva se, da študent skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru ni pravočasno odjavil izpita.

Če nadzorna oseba med izvajanjem pisnega izpita ugotovi, da študent uporablja nedovoljene pripomočke, komunicira z drugimi udeleženci izpita oziroma tretjimi osebami, ki izpita ne opravljajo, ali kako drugače krši izpitna pravila, za tega študenta prekine izpit in o kršitvi obvesti izvajalca, ki ravna v skladu s točko 3.10 in 3.11 Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Če med potekom pisnega izpita posamezni študent izgubi povezavo, da ga nadzorna oseba več ne vidi, se lahko izpit za študenta razveljavi in se šteje, kot da bi se pravočasno odjavil od izpitnega roka.

1.2 Pravni vidiki izvajanja preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo

 • vzpostavitev video klica ter direktni prenos zvoka in slike nista kršitev varstva osebnih podatkov oziroma zasebnosti;
 • neposredno spremljanje izpita prek kamere v času video klica ni kršitev varstva osebnih podatkov oziroma zasebnosti;
 • identifikacija študenta prek video klica z vpogledom v osebni dokument s fotografijo ni sporna, vendar IZRECNO ni dovoljeno shranjevati posnetka vpogleda oziroma zahtevati posnetka osebnega dokumenta (tj. kopije, fotografije, skenograma ipd.), tudi če študent v to privoli;
 • Microsoft Teams (v nadaljevanju: MS-Teams) po mnenju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na UM ustreza zahtevam obdelave podatkov iz 28. člena GDPR;
 • v primeru spremembe načinov preverjanja in ocenjevanja znanja, ki jih je za posamezne učne enote določil VS učitelj, je potrebno študente o drugačnem načinu preverjanja in ocenjevanja znanja pravočasno obvestiti,
 • snemanje in shranjevanje posnetkov v času izpita zaradi varstva osebnih podatkov ni dovoljeno.

2. Izvedba izpita v prostorih UM FERI

V poletnem izpitnem obdobju bomo izpite nadzorovano izvedli v predavalnicah UM FERI, in sicer ob upoštevanju naslednjega protokola:

 1. Študentje morajo zagotoviti zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruto ali podobne oblike zaščite, ki prekrije nos in usta).
 2. Služba za študentske in študijske zadeve 3 dni pred izpitom na oglasni deski spletne strani fakultete, za vse izpitne roke, ki se bodo izvajali v prostorih fakultete, objavi seznam prijavljenih na izpit, z navedenim zbirnim mestom, uro, učilnico in zaporedno številko izpita. Zaporedna številka izpita določa vrstni red izvajalca, ki sprejme študente za vstop v prostore fakultete na istem vhodu.
 3. Zbirno mesto za študente je na določenem vhodu 10 minut pred razpisanim rokom. Pri tem je potrebno upoštevati priporočila glede preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Izvajalci izpitov študente sprejmejo v prostore FERI skladno z zaporedno številko, z začetkom točno ob uri.
 4. Vhodi v UM FERI bodo vidno označeni. Za izvedbo izpitnega obdobja bomo uporabljali:
  VHOD A - stranski vhod FERI iz Koroške ceste, pri zastavah, desno od glavnega vhoda,
  VHOD B - glavni vhod FERI,
  VHOD C - vhod v G2 s Prežihove ulice,
  VHOD D - vhod v Baroničino hišo s Prežihove ulice.
 5. Ob vstopu v fakulteto in predavalnice bo zagotovljeno razkuževanje rok. Študentje si ob vhodu v zgradbo razkužijo roke in nadenejo maske.
 6. Študentje se vodijo do predavalnice po desni strani hodnika po najbližji poti. S seboj prinesite toplejša oblačila, ker se bo predavalnica ves čas zračila.
 7. V predavalnico študentje vstopajo posamično in najprej zapolnijo vrste, ki so najbolj oddaljene od vhoda v prostor, skladno z navodili izvajalca.
 8. Študenti položijo študentsko izkaznico na skrajni rob mize, ob prehodu, da lahko izvajalec izpita brezstično preveri identiteto študentov in upravičenost k pristopu na izpit.
 9. Ko so študentje na delovnih mestih, lahko snamejo masko. V primeru, da se jim kdorkoli približa na manjšo razdaljo od
  1,5 m, si morajo masko ponovno nadeti.
 10. Študentje podpišejo izjavo, s katero jamčijo, da je njihovo zdravje skladno s pravili za pristop k izpitu v času izrednih razmer.
 11. Med prisotnimi v predavalnici je zagotovljena fizična distanca (najmanj 1,5 m) s primerno označenimi delovnimi mesti. Med seboj si ne izposojajte pisal, kalkulatorjev in drugih potrebščin.
 12. Študentje se lahko gibajo po fakulteti samo v spremstvu izvajalca v za to predvidenih terminih (ob polnih urah). V sanitarije hodijo študentje v skladu z varnostnim protokolom.
 13. Študentje ne zapuščajo predavalnice predčasno. Po zaključku pisanja študentje zapuščajo prostor drug za drugim (v obratnem vrstnem redu, kot so zasedali svoja mesta pred začetkom izpita) in na poti iz prostora pisanja odložijo test v kartonasto škatlo za papir.
 14. Po zaključenem izpitu izvajalec izpita odvede študente do določenega vhoda fakultete.

doc. dr. Boštjan Vlaovič,
prodekan za izobraževalno dejavnost