Prijava

Prijava poteka v 3 korakih:

1. Elektronska prijava na naslovu https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx​ . Prijavo podpišete in oddate v Erasmus pisarni (v Referatu za študentske zadeve) asistentki za mednarodno sodelovnje do predhodno določenega roka (predvidoma konec februarja), z naslednjimi prilogami:

 • Soglasje o izboru nadomestnega predmeta/priprave na diplomo/magisterija/doktorata. Pri opravljanju izpitov se je za vsak predmet potrebno dogovoriti z nosilcem predmeta, ki podpiše soglasje. Pri pripravi diplomske/magistrske naloge oz. doktorata podpiše mentor soglasje o pripravi/zagovoru naloge.

 • Seznam menjanih predmetov (Predmetniki FERI z ECTS kreditnimi točkami).

 • Potrdilo o opravljenih izpitih v angleščini (dobite v referatu).

2. Na spletnih straneh izbrane partnerske institucije v tujini preverite, kakšni dokumenti in postopki za prijavo Erasmus študentov so potrebni ter poskrbite, da so dokumenti do ustreznega roka poslani partnerski instituciji.

3. Študent po prejemu pisma o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjenega prijavnega obrazca (Application Form) in potrjenega študijskega sporazuma (Learning Agreement) od univerze gostiteljice iz tujine iz spletne strani preko katere se je prijavil na ta razpis (https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx), natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus, jo podpiše in s prejetimi potrdili pošlje na naslov:

Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Če iz nobenega zgoraj navedenega s strani univerze gostiteljice potrjenega dokumenta (Acceptance Letter, Application Form, Learning Agreement), ki ga bo študent priložil prošnji za finančno dotacijo, nista natančno razvidna datum začetka in datum konca študijskih obveznosti v tujini, študent prošnji obvezno priloži še potrdilo o trajanju rednih študijskih obveznosti v tujini ali študijski koledar (Academic Calendar).

Na spletni strani https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2019.aspx najdete navodila za elektronsko prijavo.

Pogoji za pridobitev statusa "Erasmus+ študenta":

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

 • da ima med študijem v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,
 • da bo v študijskem letu izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
 • da v času dosedanjega študija na isti stopnji študija še ni izkoristil določenega števila mesecev izmenjave.

Študent ima možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (vendar min. 2 meseca).

Dodatni kriteriji za študente FERI:

V primeru, da se na isto institucijo prijavi več študentov kot je razpisanih prostih mest, bomo pri izbiri kandidatov točkovali prijavnice študentov po naslednjih kriterijih:

 • poznavanje jezika izvajanja pedagoškega procesa na prijavljeni instituciji (25 točk),

 • življenjepis in motivacijsko pismo v jeziku izvajanja pedagoškega procesa na prijavljeni instituciji oz. v angleškem jeziku, če je angleščina tudi jezik izvajanja pedagoškega procesa na prijavljeni instituciji (20 točk),

 • kandidati, ki imajo večje število zbranih ECTS na dan zaključka elektronske prijave (20 točk),

 • usklajenost izbranega programa študija v tujini s programom, ki ga študent opravlja na FERI (opravljanje predmetov iz programa, ki je na pogodbi izbrane institucije) (15 točk),

 • kandidati, ki imajo višjo povprečno oceno študija na dan zaključka elektronske prijave (10 točk),

 • obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija (10 točk).

Skupaj: 100 točk.

V kolikor bo kandidatov, ki imajo enako število točk več, bo končni izbor opravila komisija za mednarodno sodelovanje.

Več informacij najdete v razpisu na spletni povezavi https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/Erasmus-SM.aspx​.