Dodatne informacije

Kaj moram storiti ob prihodu v tujino

Ob prihodu v tujino morate urediti vse, kar vam je naložila tuja institucija. Poleg tega se morate javiti njihovemu Erasmus koordinatorju. Ta vam izda potrdilo o vašem prihodu - Obrazec »Confirmation of ERASMUS/Student mobility«.

Sprememba "Learning Agreementa"

Obveznosti iz študijskega sporazuma (Learning Agreement), za katerega ste se dogovorili pred odhodom v tujino, lahko naknadno tudi spremenite, če se s tem tuja in matična institucija strinjata. Vendar pa morate spremembe izvesti čimprej (najbolje še pred pričetkom študijskega semestra), saj vam v nasprotnem primeru tuja institucija spremembe lahko zavrne.

Vse spremembe je potrebno dogovarjati pisno. V ta namen je potrebno izpolniti obrazec Changes to Learning Agreement, ki ga podpišejo vse tri strani - študent, matična ter tuja institucija.

Podaljšanje študija v tujini

Študij v tujini lahko podaljšate, če se s tem strinja tako matična kot tuja institucija. Pri tem pa morate vedeti, da je Erasmus+ sofinanciranje za nadaljnje mesece študija v tujini možno le, če je ostalo še dovolj Erasmus sredstev za tekoče študijsko leto. Študij na tuji instituciji lahko traja najmanj 3 mesece ter največ 12 mesecev. Podaljšate pa ga lahko le do konca tekočega študijskega leta!

Za podaljšanje je potrebno zaprositi matično institucijo preko obrazca Changes to Learning Agreement, ki ga podpišejo vse tri strani - študent, matična ter tuja institucija. Na obrazcu izpolnite rubriko Changes to the previously agreed duration of stay kot tudi Changes to the original proposed Learning Agreement, kamor vnesete predmete, ki jih boste opravljali v novem semestru. Za vsak novoizbran predmet, ki ga želite zamenjati za predmet na matični fakulteti, morate pridobiti tudi pisno privoljenje profesorja nosilca tega predmeta na FERI. Za en semester morate opraviti (s pozitivno oceno) obveznosti v vrednosti najmanj 20 ECTS točk, za dva semestra pa najmanj 40 ECTS točk.

Na tuji instituciji je potrebno preveriti ali le-ta zahteva dodatne dokumente/postopke za podaljšanje Erasmus+ študija ter kakšni so roki za oddajo potrebne dkumentacije. Navadno je potrebno najaviti podaljšanje študija 1-2 meseca pred pričetkom novega semestra, da vam lahko tuja institucija podaljša bivanje v študentskem domu.

Ko pridem domov

Priznavanje obveznosti

Po prihodu domov Erasmus koordinatorju na FERI predložite dokazilo o študijskih uspehih na partnerski instituciji (Transcript of Records oz. drugo ustrezno potrdilo z ocenami opravljenih aktivnosti), na osnovi katerega se izvede postopek priznavanja opravljenih obveznosti.

Erasmus koordinator na FERI pregleda, prevede (iz ECTS ocen v obstoječi sistem ocen UM) in izda potrdilo o ocenah še pred odhodom dogovorjenih predmetov. Potrjene ocene vpiše referat FERI študentu v indeks. Referat FERI hrani kopijo dokumentov, ki potrjujejo študentove aktivnosti na partnerski instituciji.

Poročilo o bivanju v tujini

O bivanju v tujini poročate Erasmus koordinatorju na FERI (kot je opisano zgoraj), Erasmus koordinatorju na Univerzi v Mariboru - Službi za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje (izpolnjen formular Končno poročilo študenta, potrdilo o priznanju opravljenih obveznosti v tujini, ki ga izda Erasmus koordinator na FERI, ter ostala dokazila) ter Službi za programe EU v primeru štipendiranja (opisno poročilo, dokumenti, finančno poročilo in računi - hranite vse račune za plačila v tujini (od stanovanja do nakupa hrane), saj jih morate hraniti 5 let!).