Obvestila

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019

Datum objave: 17. julij 2018 | Datum poteka: 28. september 2018 | Avtor: Lidija Kokol

Obvestilo je poteklo!

Univerza v Mariboru je objavila Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-doktorskega-%C5%A1tudija-2018.aspx

Rok prijave je do vključno 28. 9. 2018, do 12. ure.

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ​v študijskem letu 2018/2019 je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
  • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • ​nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev, in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
  • ima izbranega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 24 točk.

Kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor ali predvideni mentor ali številka in datum izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije. Pri tem mora mentor oz. predvideni mentor izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti univerze. Sklep o potrjeni temi doktorske disertacije potrebujejo študenti, ki stopajo v financiranje v višjih letnikih, in sicer če je potrjena tema doktorske disertacije pogoj za vpis v višji letnik na študijskem programu, v katerega so vpisani.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 20. 9. 2018 dobijo s posredovanjem svojih vprašanj na elektronski naslov: poststudy@um.si.