Obvestila

Obvestila 1 do 11 od 11

Fundacija Leona štuklja razpisuje 10-mesečne štipendije z možnostjo podaljšanja

Datum objave: 15. oktober 2018 | Datum poteka: 30. oktober 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Fundacija Leona Štuklja skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči razpisuje desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Pogoji za pridobitev:

1. Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije.

2. Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca.

rednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

Kandidati so dolžni predložiti pisno:

1. Pisno prošnjo s tel. št., elektronsko pošto in kratkim življenjepisom.

2. Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu.

3. Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci.

4. Dokazila o izvenšolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.


Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do petka, 30. 11. 2018 po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo pisnih vlog: Začetek: ponedeljek, 15. 10. 2018, zadnji dan za oddajo, ponedeljek 29. 10. 2018.

Pisne vloge pošljite na naslov:

Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)

ERASMUS ŠTUDENTI / ERASMUS STUDENTS

Datum objave: 8. oktober 2018 | Datum poteka: 25. oktober 2018 | Avtor: Lidija Kokol

DRAGI ŠTUDENTI!

OD 10. 10. 2018 DO 25. 10. 2018 BO ERASMUS PISARNA ZAPRTA.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

________________________________________________________________

DEAR STUDENTS!

ERASMUS OFFICE WILL BE CLOSED FROM 10. 10. 2018 UNTIL 25. 10. 2018.

THANK YOU FOR UNDERSTANDING!

RAZPIS 48. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

Datum objave: 8. oktober 2018 | Datum poteka: 27. oktober 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Objavljen je RAZPIS 48. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA za doktorsko disertacijo in magistrska dela s področij elektroenergetskih sistemov, naprav, avtomatizacije v elektroenergetiki, vodenja sistemov in stikalne tehnike.
Prosimo, da predloge oddate v dekanatu pri gospe Nataliji Korošec do petka, 26.10.2018.

Nagrade bodo podeljene v decembru 2018. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Podrobnosti o razpisu najdete na https://www.cigre-cired.si/event/bedjaniceve-nagrade-2018-razpis-se-vedno-odprt/

Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru (Humanitarna akcija »Študenti za študente«)

Datum objave: 3. oktober 2018 | Datum poteka: 24. oktober 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Tradicionalno, že šesto leto zapored, bo tudi letošnja prireditev Gremo na prvi rok nosila humanitarno noto. Celoten izkupiček od vstopnic bomo ponovno v celoti namenili študentom iz socialno šibkejših okolij, ki uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.

Enkratna denarna pomoč bo namenjena socialno šibkejšim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu socialnemu položaju uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.

Na razpis za dodelitev denarne pomoči se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo status študenta na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2018/19,
 • njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju,
 • niso starejši od 26 let.

Kandidati morajo prijavi priložiti:

 • izpolnjen obrazec: »Prijava na razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM«,
 • fotokopijo osebnega dokumenta,
 • potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2018/19,
 • izpis opravljenih študijskih obveznosti in povprečne ocene študija kandidata vključno s študijskim letom 2017/18, razen za študente, ki so prvič vpisani v prvi letnik študija, slednji priložijo maturitetno spričevalo z razvidno splošno oceno mature.
 • dokazila, iz katerih so razvidni družinski dohodki v letu 2017 vseh družinskih članov.

Kandidati se lahko na razpis prijavijo od objave razpisa do 24. oktobra 2018, do 15. ure.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo obravnavala posebna komisija, ki jo bo imenoval Študentski svet Univerze v Mariboru. Izbira kandidatov, ki prejmejo denarno pomoč, določeno s tem razpisom, bo temeljila na višini dohodka na posameznega družinskega člana kandidata, na izkazu njegove študijske uspešnosti ter na posameznikovi utemeljitvi prijave na razpis.

Rezultati razpisa zaradi narave le-tega ne bodo javno objavljeni. Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni pisno.

Več informacij o načinu prijave ter ostale podrobnosti so navedene v Razpisu za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru.

Priloge:

Kandidiraj v Študentski svet FERI

Datum objave: 1. oktober 2018 | Datum poteka: 22. oktober 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Študentje, ki želite sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, vabljeni, da do 22. oktobra 2018 vložite kandidaturo za Študentski svet FERI.

Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Maja Žibert, je skladno s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov razpisala volitve v Študentske svete članic in drugih članic UM. Kandidature je potrebno oddati do 23. oktobrom 2017 do 12. ure.

Študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, lahko na začetku študijskega leta vložijo kandidaturo. Natančneje gre za razpis volitev v:

 • študentske svete letnikov, študentske svete absolventov, študentske svete doktorskih študentov članic Univerze,
 • študentske svete članic Univerze,
 • Študentski svet stanovalcev Študentskih domov UM.

Kandidature je potrebno vložiti najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 22. 10. 2018 do 12.00 ure (datum in ura prispetja), in sicer jo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik oz. je absolvent ali doktorski študent in kandidira v svoji volilni enoti. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan in čitljivo izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami. Kandidatura se posreduje v zaprti ovojnici na naslov Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM ; Koroška cesta 46 ; 2000 Maribor s pripisom »Volitve v študentski svet FERI – NE ODPIRAJ!«. Kandidatura se lahko vloži v dekanatu FERI (3. nadstropje G2) ali posreduje po pošti.

Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent članic univerze, ki ima na dan volitev status študenta Univerze v Mariboru.

Več informacij in odgovore na morebitna vprašanja lahko dobite tudi pri prodekanici za študentska vprašanja Maruši Lešnik (marusa.lesnik@student.um.si).