Obvestila

Obvestila 1 do 11 od 11

VPIS V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 NA VSEH STOPNJAH ŠTUDIJA

Datum objave: 11. avgust 2018 | Datum poteka: 30. september 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Spoštovani!

V priloženih dokumentih najdete informacije o vpisnih postopkih in rokih vpisa v višje letnik za študijsko leto 2018/19.

Po opravljenem elektronskem vpisu ne pozabite vpisnega lista natisniti in ga skupaj s prilogami poslali v Referat za študentske zadeve (Koroška cesta 46, 2000 Maribor) ali pa vpisno dokumentacijo prinesli v času uradnih ur, vsak delovnik od 11. do 13. ure.

Vpisna dokumentacija zajema:

 • podpisan in izpolnjen elektronski vpisni list (vpisani morajo biti tudi izbirni predmeti),
 • študentsko izkaznico,
 • soglasje vodje ŠP za zamenjavo izbirnega predmeta (samo v primeru, če v okviru izbirnosti izbirate izbirni predmet drugega študijskega programa, ki ga ni na predmetniku – predmetniki so objavljeni na http://feri.um.si/studij/programi/)
 • kuverto formata A5 z nalepljeno znamko v višini 1,44 EUR (za priporočeno pismo) in napisanim vašim naslovom bivališča.

Brez v referat oddane vpisne dokumentacije Vas ne moremo vpisati. Samo elektronski vpis ni dovolj!

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019

Datum objave: 17. julij 2018 | Datum poteka: 30. september 2018 | Avtor: Lidija Kokol

Univerza v Mariboru je objavila Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-doktorskega-%C5%A1tudija-2018.aspx.

Rok prijave je do vključno 28. 9. 2018, do 12. ure.

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ​v študijskem letu 2018/2019 je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
 • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
 • ​nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev, in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
 • ima izbranega mentorja in
 • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 24 točk.

Kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor ali predvideni mentor ali številka in datum izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije. Pri tem mora mentor oz. predvideni mentor izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti univerze. Sklep o potrjeni temi doktorske disertacije potrebujejo študenti, ki stopajo v financiranje v višjih letnikih, in sicer če je potrjena tema doktorske disertacije pogoj za vpis v višji letnik na študijskem programu, v katerega so vpisani.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 20. 9. 2018 dobijo s posredovanjem svojih vprašanj na elektronski naslov: poststudy@um.si.

Roki za zagovore zaključnih del v študijskem letu 2017/2018

Datum objave: 16. julij 2018 | Datum poteka: 26. september 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Rok za oddajo oz. zagovor zaključnih del za vse študente, ki se želijo v prvem prijavnem roku prijaviti za vpis na študijske programe 2. ali 3. stopnje, je predviden za 31. 8. 2018 (oddaja naloge) oz. 10. 9. 2018 (zagovor; do tega roka je potrebno v referat za študentske zadeve dostaviti tudi potrdilo o zaključku študija).

Za prijavo v drugem prijavnem roku je zadnji rok za oddajo naloge 17. 9. 2018 ter zadnji rok za zagovor 25. 9. 2018.

Študenti, ki imate na predmetniku namesto zaključnega dela projekt, preverite datume TUKAJ.

Več informacij najdete na: https://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/.

ODDAJA PROŠENJ NA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FERI

Datum objave: 4. julij 2018 | Datum poteka: 30. september 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Roki za oddajo prošenj so naslednji:

 • Rok za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta ter pridobitev posebnega statusa študenta je 10. 8. 2018.
 • Rok za oddajo prošenj za izjemno napredovanje v višji letnik ter ponavljanje letnika je 14. 9. 2018.

Več informacij v prilogi.

ZAGOVORI PROJEKTOV ZA ŠTUDENTE 3. LETNIKOV UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ELEKTROTEHNIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Datum objave: 19. junij 2018 | Datum poteka: 10. september 2018 | Avtor: Lidija Kokol

Razpisani so termini za zagovor projektov na UN programih Elektrotehnika in Telekomunikacije.

 • Študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika:
  • Inštitut za avtomatiko: 3. 7. 2018 in 5. 9. 2018 oz. po potrebi
  • Inštitut za robotiko: 27. 6. 2018 in 5. 9. 2018 oz. po potrebi
 • Študijski program Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika – po dogovoru z mentorji
 • Študijski program Elektrotehnika, smer Elektronika – 29. 6. 2018, 9. 7. 2018 in 6. 9. 2018
 • Študijski program Telekomunikacije – 29. 6. 2018, 9. 7. 2018 in 6. 9. 2018

Kandidati za zagovor 5 delovnih dni pred razpisanim rokom v referat oddajo 1 v spiralo vezan izvod projekta in izpolnjen obrazec "Prijava projekta".

Več informacij: http://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/ ali po e-pošti lidija.kokol@um.si.

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Datum objave: 18. junij 2018 | Datum poteka: 11. september 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obveščamo Vas, da je izšel Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/19.

Prijava poteka preko sistema eVŠ. Najpomembnejši roki:

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

 1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 10. septembra 2018.
 2. prijava: v kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko fakulteta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 24. do najkasneje 25. septembra 2018 do 12. ure.

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

 1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2018.
 2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bo fakulteta razpisala, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 9. julija 2018 do najkasneje 10. septembra 2018.

Razpisana so prosta vpisna mesta na naslednjih študijskih programih:

2. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Medijske komunikacije
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije
 • Telekomunikacije

3. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Računalništvo in informatika
 • Medijske komunikacije

Podrobnejše informacije o pogojih vpisa najdete v priloženih dokumentih.

DOKAZILA 2. stopnja:

 • natisnjena elektronska prijavnica (samo v primeru če se prijavljate brez kvalificiranega digitalnega potrdila)
 • overjena fotokopija diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju (diplomanti FERI oddajo neoverjeno),
 • potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija z zaključnim delom (diplomantom UM FERI potrdila ni potrebno prilagati).

DOKAZILA 3. stopnja:

 • natisnjena elektronska prijavnica (samo v primeru če se prijavljate brez kvalificiranega digitalnega potrdila)
 • overjena fotokopija diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju (diplomanti FERI oddajo neoverjeno),
 • potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija z zaključnim delom (diplomantom UM FERI potrdila ni potrebno prilagati),
 • priporočilno pismo oz. soglasje delovnega mentorja,
 • strukturirana biografija in bibliografija.

Zadnji rok za zagovor zaključnega dela v 1. prijavnem roku je 10. 9. 2018 ( v tem primeru je zadnji rok za oddajo vezanega zaključnega dela 31. avgust 2018).

Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v fizični obliki posredovati na fakulteto. Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in drugih dokumentov. Te morajo predložiti na vpogled ob vpisu.

Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter državljani Republike Slovenije, držav članic Evropske unije ter drugih tujih držav, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini, morajo, če tega še niso, prijavi priložiti odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe.


Obvestilo je bilo prvič objavljeno 19. aprila.

Štipendije Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) za študijsko leto 2019/2020

Datum objave: 18. junij 2018 | Datum poteka: 27. september 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).

Zoisove štipendije za leto 2018/2019

Datum objave: 17. junij 2018 | Datum poteka: 6. oktober 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Sklad je na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za študijsko leto 2018/2019 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za 2018/2019.

 • Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2018/2019, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

 • Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za leto 2018/2019, ki je namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu ZŠtip (torej najkasneje v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014) in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.Nadaljnje prejemanje štipendije po Zštip-1: Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na spletni strani sklada.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Rok za oddajo vlog za dijake je do 5. septembra 2018, za študente pa do 5. oktobra 2018.


Dodatne informacije

 • spletna stran javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije,
 • e-poštni naslov zoisi[@]sklad-kadri.si,
 • v poslovnem času po telefonu 01 43 45 897,
 • v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada.