Organiziranost in organi

Vsi organi fakultete imajo pristojnosti in odgovornosti, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Mariboru. Organi fakultete so:

 • DEKAN
  ima pooblastila in odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom, je strokovni vodja članice. Imenuje ga rektor na predlog Senata članice.
 • AKADEMSKI ZBOR
  sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov.
 • SENAT
  sestavlja 16 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in pet članov iz vrst študentov, po funkciji je član Senata tudi dekan.
 • ŠTUDENTSKI SVET
  sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje, ki se nanaša na pravice in dolžnosti študentov.
 • POSLOVODNI ODBOR
  je organ upravljanja, ki ga sestavlja sedem članov. Odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete. Poslovnik poslovodnega odbora s spremembami je v prilogah.

Organizacijski diagram UM FERI