O nas

Kakovost

Sistem zagotavljanja kakovosti FERI je usklajen s pravnimi akti Univerze v Mariboru ter z zahtevami Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in Zakona o visokem šolstvu (ZVis). Deluje kot podsistem univerzitetnega sistema kakovosti.

Sistem zagotavljanja kakovosti obsega vse procese, ki so pomembni za uspešno in učinkovito delovanje. Temeljni procesi so pedagoški (izobraževalni) procesi, procesi raziskovanja in procesi izvajanja projektov z industrijo. Podporni procesi pa so vsi tisti procesi, ki zagotavljajo vire in zmogljivosti za nemoteno delovanje temeljnih procesov (kadrovanje, vodenje financ, zagotavljanje IT podpore, promocijske aktivnosti, knjižnična dejavnost itd.).

Za zagotavljanje kakovosti fakultete je primarno odgovorno vodstvo fakultete in Komisija za ocenjevanje kakovosti (KOK FERI). Odgovornosti med vodstvom fakultete in KOK so, glede na PDCA krog (Plan, Do, Check, Act, slika spodaj). Vodstvo fakultete je odgovorno za načrtovanje aktivnosti, izvajanje aktivnosti in ukrepanje, medtem, ko je KOK odgovoren za aktivnosti presoj (faza preveri). Bolj specifično, je KOK odgovoren za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (Samoevalvacijsko poročilo - SEP). Zagotavljanje uresničevanja zanke kakovosti je ponazorjeno na spodnji sliki.