O nas

Kakovost

Komisija za ocenjevanje kakovosti (KOK) FERI je pristojna za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti FERI, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo).

Na področju zagotavljanja kakovosti smo si zastavili naslednje cilje:

  • vzpostavitev preglednega sistema zagotavljanja kakovosti,
  • sprotno spremljanje kakovosti (redne letne samoevalvacije, občasne zunanje evalvacije) na podlagi kazalcev in meril, ki bodo upoštevali mednarodne in nacionalne standarde,
  • zagotavljanje kakovosti na vseh temeljnih področjih delovanja FERI (izobraževanje, raziskovanje, upravljanje),
  • celovito spremljanje kakovosti, ki bo zajelo vhode (kakovost novih študentov, kakovost osebja, opreme, programov), procese (izobraževanje, raziskovanje, upravljanje) in izhode (kakovost študijskih rezultatov in dosežki diplomantov FERI, rezultati raziskovalnega dela),
  • uvajanje in izpopolnjevanje mehanizmov zagotavljanja kakovosti, kot stalna skrb vseh zaposlenih za kakovost,
  • jasna opredelitev vlog na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti (kdo izvaja aktivnosti, kdo je odgovoren, komu se poroča, kdo predlaga ukrepe),
  • stalno obveščanje javnosti.