O nas

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Naslov: Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 07 000

Odgovorna oseba: dekan prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER
Datum prve objave kataloga: april 2007
Datum zadnje spremembe: september 2023
Dostopnost na spletu: https://feri.um.si/
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki na voljo na naslovu fakultete.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI

Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) v pravnem prometu zastopa dekan prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER, ki ga lahko nadomešča prodekan iz vrst visokošolskih učiteljev. UM FERI ima štiri prodekane in sicer prodekana za izobraževalno dejavnost doc. dr. Boštjana VLAOVIČA, prodekana za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Marka Hölbla, prodekana za mednarodno sodelovanje in razvoj kakovosti prof. dr. Marjana MERNIKA in prodekanjo za študentske zadeve, Gajo Gujt. Dekan je po svoji funkciji tudi član Senata fakultete, ki ga sestavlja 17 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in 5 članov iz vrst študentov. Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, predsednik akademskega zbora je prof. dr. Milan ZORMAN. Poslovodni odbor članice sestavlja sedem članov in odloča o poslovanju članice, o zadevah materialne narave ter o upravljanju in razpolaganju s sredstvi. V okviru fakultete deluje tudi Študentski svet članice. Vsi navedeni organi fakultete imajo pristojnosti in odgovornosti, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Mariboru. Pedagoške in znanstveno raziskovalne organizacijske enote fakultete so inštituti, v okviru teh inštitutov delujejo posamezni laboratoriji. Nepedagoški del fakultete predstavlja tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnica fakultete Sabina CEBEK, univ. dipl. ekon.. Skladno s sistemizacijo in organizacijo fakultete spada v ta del 9 služb, enot ali referatov, ki jih vodijo predstojniki, strokovni sodelavci ali vodje.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Podatke o študijskih programih, ki jih izvaja UM FERI, najdete na spletnem naslovu https://feri.um.si/studij/

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Podatke o raziskovalni dejavnosti, ki jo izvaja UM FERI, najdete na spletnem naslovu https://feri.um.si/raziskovanje/

ORGANIGRAM FAKULTETE

Podan je na spletnem naslovu https://feri.um.si/organigram/

2.b SEZNAM DRUGIH ORGANOV Z DELOVNEGA PODROČJA

DEKAN

Kontaktna oseba: Natalija KOROŠEC, tel.: +386 2 22 07 004, E-pošta: natalija.korosec@um.si

SENAT UM FERI

Kontaktna oseba: Sabina CEBEK, tel.: +386 2 22 07 031, E-pošta: sabina.cebek@um.si

Pristojnosti senata so podane v Statutu Univerze v Mariboru, na naslovu: https://www.um.si/o-univerzi/organiziranost/organi-univerze/

AKADEMSKI ZBOR UM FERI

Kontaktni osebi: Mateja TIČAR, tel.: +386 2 22 07 009, E-pošta: mateja.ticar@um.si in Natalija KOROŠEC, tel.: +386 2 22 07 004, E-pošta: natalija.korosec@um.si

Pristojnosti Akademskega zbora UM FERI so podane v Statutu Univerze v Mariboru, objavljen na spletni strani https://www.um.si/o-univerzi/organiziranost/organi-univerze/

POSLOVODNI ODBOR UM FERI

Kontaktna oseba: Sabina CEBEK, tel.: +386 2 22 07 031, E-pošta: sabina.cebek@um.si

Pristojnosti poslovodnega odbora UM FERI so podane v Statutu Univerze v Mariboru, objavljen na spletni strani https://www.um.si/o-univerzi/organiziranost/organi-univerze/

ŠTUDENTSKI SVET UM FERI

Kontaktna oseba: GAJA GUJT, E-pošta: gaja.gujt1@student.um.si.

2.c KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

DEKAN

prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER, tel: +386 2 22 07 004, E-pošta: gorazd.stumberger@um.si

TAJNICA

Sabina CEBEK, tel.: +386 2 22 07 031, E-pošta: sabina.cebek@um.si

2.d SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA JAVNEGA ZAVODA

NOTRANJI PREDPISI UNIVERZE V MARIBORU

Podani so v Katalogu za dostop do informacij javnega značaja Univerze v Mariboru točka 2. D, dostopni na spletnem naslovu https://www.um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/katalog-informacij-javnega-znacaja/

DRŽAVNI PREDPISI

Podani so v Katalogu za dostop do informacij javnega značaja Univerze v Mariboru točka 2. D, dostopni na spletnem naslovu https://www.um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/katalog-informacij-javnega-znacaja/

PREDPISI EU

Dostopni so na spletnem naslovu https://eur-lex.europa.eu/

POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEGIJA

Dostopno na spletnem naslovu https://feri.um.si/o-nas/

LETNA POROČILA O RAZISKOVALNEM DELU

Dostopna na spletnem naslovu https://feri.um.si/raziskovanje/

KAKOVOST

Dostopno na spletnem naslovu https://feri.um.si/o-nas/obvladovanje-kakovosti/

2.e SEZNAM VRST UPRAVNIH POSTOPKOV
 • Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev FERI ter izvolitve v znanstveno raziskovalne nazive.
 • Postopek na disciplinskem sodišču I. stopnje za študente na FERI.
 • Postopek priznavanja izpitov.
 • Prošnje študentov, ki se obravnavajo v skladu s Statutom Univerze v Mariboru na Komisiji za študentske zadeve in Komisiji za znanstveno raziskovalne zadeve.
2.f SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI JAVNI ZAVOD UPRAVLJA
 • Evidenca o zaposlenih delavcih.
 • Evidenca o stroških dela.
 • Evidenca o izrabi delovnega časa.
 • Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.
 • Evidence z osebnimi podatki izvajalcev visokošolske dejavnosti.
 • Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov.
 • Katalog osebnega kartona.
 • Katalog zapisnika o izpitu in drugih študijskih obveznosti.
 • Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju.
 • eVŠ evidenca študijskih programov.
 • eVŠ evidenca študentov in diplomantov.
 • eVŠ evidenca prijavljenih na vpis.
 • eVŠ evidenca študijskih programov.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh (https://feri.um.si/) ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v prostorih UM FERI vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro. Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na Univerzi v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur. l. RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 117/2006-ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18 št. 141/22). Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 in spremembe Ur. l. RS, št. 25/16, št. 146/22).

4. AŽURNOST TEGA DOKUMENTA

Za ažurnost tega dokumenta je odgovorna pomočnica tajnika fakultete, Mateja TIČAR.

Podpis odgovorne osebe
Dekan
prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER